KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO5 : Enhance Management Excellence

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการออกข้อสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำหลักการและเทคนิคการออกข้อสอบ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการออกข้อสอบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำหลักการและเทคนิคการออกข้อสอบ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ซึ่งอาจารย์เป็นบุคคลสำคัญในการสร้างและพัฒนาบัณฑิต บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประกอบหลายด้านได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหน้าที่ของอาจารย์ในด้านวิชาการเป็นบทบาทหลัก ทั้งการออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ และวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบของการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนของผู้เรียนคือการสอบ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจอาจารย์ผู้สอนต่อหลักการและแนวทางการออกข้อสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ

คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการ “หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปไปใช้ในการออกแบบข้อสอบเพื่อสามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการโครงการ “หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ”
วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์

13.00-16.00 น. การบรรยาย “หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ”
                       วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เทียนสวัสดิ์

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th