KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการตรวจรักษาโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา30 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ผ่านทาง Zoom Meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1: Provide World Class Academia Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

คณาจารย์ในสาขาฯมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้คณาจารย์ในสาขาฯมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนหลักสูตรปีการศึกษา 2560 มาแล้วนั้น หลักสูตรฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัยอย่างมีคุณภาพแก่คนทำงานที่เจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ หลักสูตรฯได้เปิดสอนกระบวนวิชา 568720 โรคจากการประกอบอาชีพและการประเมินสุขภาพคนทำงาน (Occupational Diseases and Worker Health Assessment) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพในระบบต่างๆที่สำคัญครอบคลุมเนื้อหาพยาธิกำเนิด อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา การฟื้นฟู การจัดการและการป้องกัน เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสุขภาพคนทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมารวมถึงการจัดการกับปัญหาสุขภาพมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นที่ผู้สอนในหลักสูตรจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เหมาะสมและทันสมัยให้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

กำหนดการ โครงการพัฒนาอาจารย์
เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในการตรวจรักษาโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ทาง Zoom Meeting


เวลา
08.20 - 08.30 กล่าวเปิดโครงการและต้อนรับวิทยากร โดย ประธานสาขาวิชาฯ
08.30 – 09.30 น. บรรยาย เรื่อง พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพและกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัย โดย พญ.ดร.ฉันทนา ผดุงทศ
09.30 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง โรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย: การตรวจรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น หลักการซักประวัติและประเมินสุขภาพคนทำงาน การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค โดย พญ.รัตนา จิรกาลวิศัลย์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยาย เรื่อง โรคจากการประกอบอาชีพที่พบบ่อย: การตรวจรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น หลักการซักประวัติและประเมินสุขภาพคนทำงาน การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรค โดย พญ.รัตนา จิรกาลวิศัลย์ (ต่อ)
14.30 – 16.30 น. บรรยาย เรื่อง การจัดบริการด้านอาชีวอนามัยในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิโดย ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th