KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา4 - 12 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ผ่าน Zoom meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ SO1: Provide World Class Academia Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.1 กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษในระดับมากขึ้นไป

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษในระดับมากขึ้นไป

1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ APAการสืบค้นฐานข้อมูล การนำเสนองาน

1) ร้อยละ 80 ของกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและนำเสนอ ในระดับมากขึ้นไป

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ APAการสืบค้นฐานข้อมูล และการนำเสนองานในระดับมากขึ้นไป

3) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ APA การสืบค้นฐานข้อมูล การนำเสนองาน ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ

2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

3) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ APA การสืบค้นฐานข้อมูล และการนำเสนองาน

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global citizen ตามจุดมุ่งหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบริหารองค์การพยาบาลและองค์การสุขภาพ มีความรู้ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาฯและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยที่นำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง  มีจริยธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม  มีความเป็นผู้นำทางการบริหารงานองค์การและการบริการด้านสุขภาพ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้และการบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงการมีลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาด้วยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

ซึ่งในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รหัส 64 แผน ก และแผน ข ภาคปกติ จำนวน 21 คน ซึ่งนักศึกษามีเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี คือไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว  สาขาวิชาฯ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่นี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

รายละเอียด

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น ผ่าน Zoom meeting
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 8.00-16.00น ผ่าน Zoom meeting
………………………………………………………………………………………………………

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่าน Zoom meeting
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 9.00-16.00น ผ่าน Zoom meeting
09.00-12.00 น หลักการอ่านบทความภาษาอังกฤษ การสกัดประเด็นสำคัญในบทความภาษาอังกฤษ
                     โดยผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการอ่านบทความภาษาอังกฤษ
                      โดยผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/การเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ APA/การสืบค้นฐานข้อมูล/การนำเสนองาน
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 8.00-16.00น ผ่าน Zoom meeting
08.00 - 12.00 น. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนและทำวิทยานิพนธ์ โปรแกรม Microsoft word และการใช้ track change โปรแกรม power point
                        โดย คุณชยุตม์ แสนหลวง
12.00 - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.การเขียนอ้างอิงวิชาการรูปแบบ APA                                                                           โดย ผศ.ดร.กุลวดี อภิชาติบุตร                                                            14.00-15.00 น. การสืบค้นฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ
                      โดย รศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
15.00- 16.00 น การนำเสนองานเชิงวิชาการ
                      โดย ผศ.ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th