KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ประจำปี 2564 “บ้านสีแสดร้อยรักถักทอใจ สานสายใยกตเวทิตา”

กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา20 กันยายน พ.ศ. 2564
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4

2. ความผูกพันของอาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อคณะฯ อยู่ในระดับมากขึ้นไปอย่างน้อยร้อยละ 80

วัตถุประสงค์

1. เพื่อระลึกถึงคุณูปการ เชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี และแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ตลอดจนได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะพยาบาลศาสตร์

2. เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน

หลักการและเหตุผล

อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการ/อายุงาน  ถือเป็นบุคลากรสำคัญของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้ทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ ตลอดจนได้ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านสำหรับอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยตลอดมา การเกษียณอายุราชการ/อายุงาน เป็นการสิ้นสุดเวลาการทำงานตามเงื่อนไขปกติของทุกองค์กร การแสดงกตเวทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแสดงความคารวะระลึกถึงกลุ่มผู้เกษียณการทำงานในแต่ละปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการกตเวทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและคารวะผู้อาวุโส โดยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ขึ้น  เพื่อแสดงความคารวะดังกล่าว

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th