KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาทักษะการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา6 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ผ่านระบบ Zoom Meeting
 รายละเอียด  

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

SO1: Provide World Class Academia Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอในในการเข้าร่วมโครงการในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

ภายหลังเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

2. ได้แนวทางการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทางการบริหารการพยาบาล

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global citizen ตามจุดมุ่งหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบริหารองค์การพยาบาลและองค์การสุขภาพ มีความรู้ สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาฯและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานการวิจัยที่นำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง  มีจริยธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม  มีความเป็นผู้นำทางการบริหารงานองค์การและการบริการด้านสุขภาพ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้และการบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการพัฒนานักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาด้วยดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรฯ สำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล รหัส 64 แผน ก ภาคปกติ จำนวน 6 คน และแผน ข จำนวน 27 คน ซึ่งนักศึกษามีเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษามีการดำเนินการโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย  เพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว  สาขาวิชาฯ จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในการนำไปใช้ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  และในการทำวิจัยต่อไป

รายละเอียด

โครงการพัฒนาทักษะการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
วันที่ 6 กันยายน 2564 2564 เวลา 9.00-16.00 น.
ระบบ Zoom Meeting
----------------------------------

9.00-12.00 น.- การวิจัยเชิงคุณภาพ

                    - งานวิจัยเชิงคุณภาพในสาขาวิชาบริหารการพยาบาล
                    - หลักการสร้างแนวคำถามการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม

12.00-13.00 น- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.- หลักการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่ม

                     - หลักการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
                     - ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th