KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) และการพัฒนานวตกรรมสุขภาพ ในยุค New Normal สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา1 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข และผ่านระบบ zoom online
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

SO1: Provide World Class Academia Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการให้บริการสุขภาพระบบการแพทย์ทางไกล และการใช้นวตกรรมสุขภาพตามบทบาทของการเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาการให้บริการสุขภาพในการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล และการใช้นวตกรรมสุขภาพแนวใหม่ ในระดับมากขึ้นไป

3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการให้บริการสุขภาพระบบการแพทย์ทางไกล และการใช้นวตกรรมสุขภาพตามบทบาทของการเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาการให้บริการสุขภาพในการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล และการใช้นวตกรรมสุขภาพแนวใหม่

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ทางสาขาฯ ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกกระบวนวิชาตลอดทุกภาคการศึกษา อีกทั้งปัจจุบันมีความก้าวหน้าในระบบบริการสุขภาพที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโรคอุบัติใหม่ และเทคโนโลยีที่มัความทันสมัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการให้บริการสุขภาพ ตามบทบาทของการเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เป็นการปรับแนวคิดการให้บริการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาการให้บริการสุขภาพต่างๆ และการใช้นวตกรรมสุขภาพแนวใหม่ที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในเรื่องระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine Station) และการพัฒนานวตกรรมสุขภาพ     ในยุค New Normal เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการให้บริการสุขภาพในยุคNew normal และการใช้นวตกรรมสุขภาพที่เหมาะกับบริบทชุมชนต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
เรื่อง ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) และ
การพัฒนานวตกรรมสุขภาพ ในยุค New Normal
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข และผ่านระบบ zoom online
*************************

วัน 1 กันยายน พ.ศ. 2564
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
                       - เปิดการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดย ประธานสาขาวิชาฯ
09.00–12.00 น. ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-medicine)
                       โดย นพ.ธาตรี โบสิทธิพิเชฎฐ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พระนครศรีอยุธยา
12.00-12.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปการจัดระบบริการฯ ที่นำมาใช้ในการ เรียนการสอนของสาขาวิชา
12.30–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–16.00 น. การพัฒนานวตกรรมสุขภาพ ในยุค New Normal
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
                             รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16.00 -16.45 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอแนวคิดการพัฒนานวตกรรมสุขภาพใน กระบวนวิชาและสรุปการสัมมนา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th