KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Phenomena of interest สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรปกติ)

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่าน Zoom Meeting
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

SO1: Provide World Class Academia Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมาก

2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว่าการเข้าร่วมโครงการนี้ ได้แนวทางในการพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจ

2.เพื่อให้นักศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจ

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจ หรือ Phenomena of interest เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาคำถามวิจัย โดยการพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจและการตั้งคำถามวิจัยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย โดยการพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจที่ดีนั้นควรมากจากช่องว่างของความรู้ ที่มาของการพัฒนาปรากฏการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาทางการพยาบาล โดยอาจมาได้จากหลากหลายสาเหตุ เช่น ข้อสงสัยจากการทำงานในโรงพยาบาล ช่องว่างความรู้หรือต่อยอดความรู้งานวิจัยในอดีตทั้งของตนเองหรือนักวิจัยอื่น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมีความเชื่อตามปรัชญาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ว่า นักวิจัยทางการพยาบาลเป็นผู้นำในระบบสุขภาพ มีการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ และเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาศักยภาพโดยได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาปรากฏการณ์ที่สนใจดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ที่ตอบสนองต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

รายละเอียด

กำหนดการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Phenomena of interest
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
ณ ห้องเรียน NT-504 ชั้น 5 อาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผ่าน Zoom Meeting ID: 939 4380 7038

*****************************************

วันที่ 2 กันยายน 2564
08.00–08.15 น. ลงทะเบียน
08.15–08.30 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวเปิดโครงการฯ
                        รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
08.30–10.30 น. การพัฒนา Phenomena of interest
                        รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น. นักศึกษานำเสนอ Phenomena of interest
                        รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. นักศึกษานำเสนอ Phenomena of interest (ต่อ)
                        รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45–15.45 น. นักศึกษานำเสนอ Phenomena of interest (ต่อ)
                        รศ. ดร.ลินจง โปธิบาล
15.45–16.00 น. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สรุปและกล่าวปิดโครงการฯ
                        รศ. ดร.ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล

 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th