KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการบริการรับใช้สังคม สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา4 กันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ผ่านระบบ zoom online
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

SO1 : Provide World Class Academic Values

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการบริการรับใช้สังคม ในระดับมากขึ้นไป

2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการบริการรับใช้สังคม

2.เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

หลักการและเหตุผล

ตามที่สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนนั้นต้องมีการปฏิบัติทั้งการบริหารจัดการในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลแก่บุคคลครอบครัว และชุมชนที่มี ปัญหาสุขภาพหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพที่สําคัญของพื้นที่ รวมทั้งการรักษาโรคเบื้องต้น ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและทักษะการพยาบาลขั้นสูง นอกจากยังมีการให้บริการสุขภาพชุมชนทั้งในเรื่องระบบการจัดการ การจัดการรายบุคคล กลุ่มบุคคลครอบครัวและชุมชน รวมทั้งการจัดการให้มีระบบการดูแลในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานในชุมชนเชิงนักวิชาการมีความสอดคล้องในการให้บริการรับใช้สังคมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในเนื้องานที่สามารถปฏิบัติได้

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในเรื่องบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการบริการรับใช้สังคม เพื่อบูรณาการงานที่ปฏิบัติกับงานบริการรับใช้สังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นโดยใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อสาธารณะ อีกทั้งยังนำพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นที่เหมาะกับบริบทชุมชนต่อไป

รายละเอียด

กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการบริการรับใช้สังคม
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบ zoom online
************************

วัน 4 กันยายน พ.ศ. 2564
08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
                       - เปิดการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดย ประธานสาขาวิชาฯ
09.00–12.00 น. บรรยายหัวข้อ บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนกับการบริการรับใช้สังคม
                      โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
                            รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.00 -12.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปการสัมมนา

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th