KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา นักศึกษาพยาบาล

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

แผนปฏิบัติการงานประจำ : สนับสนุนการจัดการศึกษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความสำคัญของทุนการศึกษา ที่ได้รับในระดับมากขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

2. เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับทุนการศึกษา

หลักการและเหตุผล

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนให้ได้ศึกษาในหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา และเพื่อไม่ให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้หาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาจากบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ กองทุน และบุคคลต่างๆ ตลอดจนได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ เพื่อให้เป็นทุน การศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยคณะกรรมการทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสพบปะเจ้าของทุน จึงได้กำหนดให้มีพิธีมอบทุนแก่นักศึกษาดังกล่าวขึ้น

รายละเอียด

พิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล
ปีการศึกษา 2564
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์
**************************

16.00-16.15 น. - นักศึกษาพร้อมกันที่ห้องประชุม
                       - คณาจารย์ และเจ้าของทุน พร้อมกันที่ห้องประชุม
16.15-16.45 น. - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กล่าวรายงาน
                       - เจ้าของทุนการศึกษามอบทุนให้นักศึกษา
                       - คณบดีมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษา
                       - คณบดีกล่าวขอบคุณเจ้าของทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษา
                       - ผู้แทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ
16.45-17.00 น. - ประเมินผลโครงการ
                       - รับประทานอาหารว่าง

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th