KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการซ้อมรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติโดยใช้เกณฑ์ International Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN)

กิจกรรมการประกันคุณภาพ
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา2 - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด  

กลยุทธ์ของแผนฯ

กลยุทธ์ระดับองค์กร : Globally employable Creative and ความสามารถทำงานได้ทั่วโลก กลยุทธ์ระดับพันธกิจ : ยกระดับมาตรฐานการศึกษาพยาบาลสู่ระดับนานาชาติ (ACEN)

ตัวชี้วัดของแผนฯ 11

กลยุทธ์ระดับพันธกิจ : ยกระดับมาตรฐานการศึกษาพยาบาลสู่ระดับนานาชาติ (ACEN) ตัววัดผล SMART KPI : หลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาพยาบาลระดับนานาชาติ (ACEN) (นับสะสม) = 3

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ

การตรวจประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติโดยใช้เกณฑ์ International Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติโดยใช้เกณฑ์ International Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลักการและเหตุผล

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ยื่นขอรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติโดยใช้เกณฑ์ International Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN) จำนวน 3 หลักสูตร คือ ๑.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ 3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และได้ผ่านการพิจารณาในรอบที่ 1 : Eligibility Application เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ และรอบที่ ๒ : Candidacy Presentation เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งในรอบที่ 3 : Consulting visit จะได้รับการตรวจเยี่ยมในรูปแบบ Virtual Consulting Visit เพื่อรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการจาก ACEN  ในวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 นั้น

ดังนั้น  เพื่อให้การตรวจประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดโครงการซ้อมรับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติโดยใช้เกณฑ์ International Accreditation: Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN)  

รายละเอียด

วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564  ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th