KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับภาควิชาและหน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา1 มีนาคม พ.ศ. 2545 - 25 เมษายน พ.ศ. 2545
สถานที่จัด คณะพยาบาลศาสตร์ มช.
ผู้เข้าร่วมคณาจารย์ ข้าราชการ บุคคลากร และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ 8 ภาควิชา และ 4 สายงาน ของคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รวมทั้งหมด 150 คน
 รายละเอียด  

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th