KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ประชุมเพื่อชี้แจงปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์และการแก้ไข

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสํานักงานคณะ
ระยะเวลา2 - 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมเปรียบ ปัณยวณิช
ผู้เข้าร่วมบุคลากรจำนวน 2 รุ่น และนักศึกษาจำนวน 2 รุ่น 300 คน
 รายละเอียด   กำหนดการ   ประเมินผลกิจกรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ  ชาย 12.5%(5 คน)  หญิง 87.5% (35 คน) ไม่ตอบ

 เนื้อหา ระดับความพึงพอใจ     
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ไม่ตอบ
1. ความรู้ความเชี่ยวชาญของวิทยากร 62.5%(35 คน) 37.5%(5 คน) - - -
2. เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา 47.5%(19 คน) 50.0%(20 คน) 2.5%(1 คน) - -
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม/สัมมนา 47.5%(19 คน) 50.0%(20 คน) 2.5%(1 คน) - -
4. การนำความรู้ที่ได้รับประโยชน์และ
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง
47.5%(19 คน) 47.5%(19 คน) 5.0%(2 คน) - -
5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนา
57.5% (23 คน) 40.0% (16 คน) 2.5% (1 คน) - -

6. หัวข้อ/กิจกรรมที่ต้องการให้มีการจัดโครงการในครั้งต่อไป
1. MS Access
2. PowerPoint แบบ Advance
3. Publisher
4. การทำเว็บไซต์
5. Adobe Illstrator
6. Adobe PhotoShop ขั้น Advance
7. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. อธิบายการ Update และเช็คไวรัสเร็วมาก ตามไม่ทัน
2. ควรประชาสัมพันธ์ ให้อาจารย์เข้าร่วมฟังมากๆ เพราะมีอาจารย์จำนวนมากที่ไม่เข้าใจระบบการทำงาน
3. คนเข้าน้อยเกินไป ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญมาก ควรบังคับให้เข้าฟังเลย
4. ห้องประชุมใหญ่ ดูจอภาพไม่ชัดเจน ถ้าทำ print out ออกมาจะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
5. ควรตรงเวลา
6. ควรอบรมที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
7. ควรทำคู่มือให้แต่ละหน่วยงานด้วย
8. อยากให้มีการจัดแบบนี้เรื่อยๆ ดีมาก
9. ดีมากที่มีการบันทึกการบรรยายของวิทยากรไว้ให้ผู้ฟังได้ทบทวน ใน Web ของคณะ
10. วิทยากรไม่ควรยกดูดน้ำดื่ม หาภาชนะมาใส่ หรือเตรียมมาให้เรียบร้อย
11. ควรปิดมือถือขณะเข้าประชุม
12. การอบรมครั้งนี้สามารถนำไปใช้งานได้ง่าย รู้หลัก และวิธีที่ชัดเจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th