KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


กิจกรรมที่ยังไม่ได้ส่่งการประเมินผล (เฉพาะปีงบประมาณ 2565)

หากเจ้าของโครงการท่านใดยังไม่ได้ส่งการประเมินผลกิจกรรม
ขอให้ติดตามส่งได้ที่งานนโยบายค่ะ ส่งได้ที่คุณวรากรณ์ (โทร.9088)
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ค่ะการวิจัย


พฤศจิกายน  2564
2 : โครงการอบรม เรื่อง “การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพ: แนวคิด & วิธีการ” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย) - (เจ้าของโครงการ - สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ )

ตุลาคม  2564
1 : โครงการสัมมนาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (ไม่ระบุหรือไม่มีกิจกรรมย่อย) - (เจ้าของโครงการ - สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ )   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th