KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 

การวิจัย เรื่อง ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการติดเชือที่ระบบทางเดินหายใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ

ประเภทกิจกรรมที่ปรึกษาโครงการ(โครงการพัฒนา หรือโครงการวิจัย ที่มิใช่วิทยานิพนธ์) (- - -)
ระยะเวลา16 กรกฏาคม พ.ศ. 2550
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

วิทยากรหลัก
รศ. ดร. วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ


 

   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th