KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2556 “4E For All Health”

กิจกรรมอื่นๆ(กิจกรรมเชิงบริหารจัดการ,นันทนาการฯ)
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา9 ธันวาคม พ.ศ. 2556
สถานที่จัด ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

   
1 ผศ. ดร.วราวรรณ    อุดมความสุข
2 รศ. ดร.จิราภรณ์    เตชะอุดมเดช
3 ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์    อัคคะเดชอนันต์
4 ผศ. ดร.สุภารัตน์    วังศรีคูณ
5 อ.กรรณิกา    ทองอุบล
6 รศ. ดร.ดวงฤดี    ลาศุขะ
7 ผศ.สุธาทิพย์    อุปลาบัติ
8 รศ. ดร.ประทุม    สร้อยวงค์
9 ผศ.สุพิศ    รุ่งเรืองศรี
10 ผศ. ดร.อัจฉราพร    ศรีภูษณาพรรณ
11 ผศ.ปิยวรรณ    สวัสดิ์สิงห์
12 รศ. ดร.รัตนาวดี    ชอนตะวัน
13 รศ. ดร.กุลวดี    อภิชาติบุตร
14 รศ. ดร.อัจฉรา    สุคนธสรรพ์
15 รศ.วราภรณ์    เลิศพูนวิไลกุล
16 ผศ. ดร.ธานี    แก้วธรรมานุกูล
17 รศ. ดร.กรรณิการ์    กันธะรักษา
18 ผศ. ดร.นิตยา    ภิญโญคำ
19 ผศ. ดร.ทวีลักษณ์    วรรณฤทธิ์
20 ผศ. ดร.ทรียาพรรณ    สุภามณี
21 รศ. ดร.สมใจ    ศิระกมล
22 รศ. ดร.พัชราภรณ์    อารีย์
23 ผศ. ดร.จุฑารัตน์    มีสุขโข
24 ผศ. ดร.ชุติมา    มีชำนาญ
25 อ. ดร.รุจาธร    อินทรตุล
26 ผศ. ดร.วรันธรณ์    จงรุ่งโรจน์สกุล
27 ผศ.สุวิท    อินทอง
28 ผศ. ดร.บุญพิชชา    จิตต์ภักดี
29 อ.สิริลักษณ์    วรรธนะพงษ์
30 รศ. ดร.ภัทราภรณ์    ภทรสกุล
31 ผศ. ดร.สุมาลี    เลิศมัลลิกาพร
32 รศ. ดร.ภารดี    นานาศิลป์
33 รศ. ดร.เพชรสุนีย์    ทั้งเจริญกุล
34 รศ. ดร.เดชา    ทำดี
35 ศ. ดร.นงเยาว์    เกษตร์ภิบาล
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th