KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการ“หลักการและเทคนิคการสร้างข้อสอบ” ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
หน่วยงานสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
ระยะเวลา25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สถานที่จัด ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 รายละเอียด   ผู้เข้าร่วม(กลุ่มอาจารย์) | ผู้เข้าร่วม(กลุ่มบุคลากร)

   
1 ผศ. ดร.อนนท์    วิสุทธิ์ธนานนท์
2 ผศ. ดร.วราวรรณ    อุดมความสุข
3 ผศ. ดร.ขนิษฐา    รัตนกัลยา
4 ผศ.จริยาพร    ศรีสว่าง
5 ผศ. ดร.สุจิตรา    ชัยวุฒิ
6 ผศ. ดร.ปิยะภรณ์    ประสิทธิ์วัฒนเสรี
7 ผศ. ดร.บุญชู    อนุสาสนนันท์
8 ผศ. ดร.จิราวรรณ    ดีเหลือ
9 ผศ. ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร    แสนหลวง
10 ผศ. ดร.บังอร    ศุภวิทิตพัฒนา
11 อ. ดร.สมพิศ    อำไพ
12 ผศ. ดร.ฐิติณัฏฐ์    อัคคะเดชอนันต์
13 ผศ. ดร.มยุลี    สำราญญาติ
14 ผศ. ดร.ศิริรัตน์    ปานอุทัย
15 อ.กมลชนก    เขตต์วัง
16 อ.นิศาชล    รักสกุล
17 รศ. ดร.กัลยาณี    ตันตรานนท์
18 ผศ. ดร.ศรีมนา    นิยมค้า
19 ผศ. ดร.ณัฐธยาน์    สุวรรณคฤหาสน์
20 รศ. ดร.สมใจ    ศิระกมล
21 รศ. ดร.อภิรดี    นันท์ศุภวัฒน์
22 ผศ. ดร.ณัฏฐณิชา    ศรีบุณยวัฒน
23 ผศ. ดร.นพมาศ    ศรีเพชรวรรณดี
24 ผศ. ดร.ชุติมา    มีชำนาญ
25 อ. ดร.รุจาธร    อินทรตุล
26 ผศ. ดร.วรันธรณ์    จงรุ่งโรจน์สกุล
27 อ. ดร.กาญจนา    ธานะ
28 อ. ดร.ปรียกมล    ไกรกิจราษฎร์
29 ผศ. ดร.บุญพิชชา    จิตต์ภักดี
30 รศ. ดร.พัชรี    วรกิจพูนผล
31 ผศ. ดร.วีระพร    ศุทธากรณ์
32 รศ. ดร.เพชรสุนีย์    ทั้งเจริญกุล
33 ผศ. ดร.ชาลินี    สุวรรณยศ
34 ผศ. ดร.สมบัติ    สกุลพรรณ์
35 อ.ภทพร    บวรทิพย์
36 อ.ศิรินทิพย์    ภูวยานนท์
37 อ.สุทธินันท์    คอดริงตัน
38 อ.นภาพร    วงศ์วิวัฒนนุกิจ
39 อ.ชัชฎาภรณ์    นันทขว้าง
40 อ.เกศราภรณ์    อุดกันทา
   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th