KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ปีการศึกษา   | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2549 | 2548 | 2547 |

เมษายน  2556
5 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ Miyazaki Prefectural Nursing University ประเทศญี่ปุ่น (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา(วิเทศฯ))

มีนาคม  2556
4 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ Toho University และ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา(วิเทศฯ))

กุมภาพันธ์  2556
3 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน ภายใต้โครงการ Linnaeus-Palme Project (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา(วิเทศฯ))

มกราคม  2556
2 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน ภายใต้โครงการ Linnaeus-Palme Project (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา(วิเทศฯ))

กรกฏาคม  2555
1 : โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา ภายใต้การประชุมเอเชีย-แปซิฟิก พันธมิตรของผู้นำด้านสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - แลกเปลี่ยนนักศึกษา(วิเทศฯ))

ปีการศึกษา   | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th