KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2548
20 : กระบวนการจัดการหลักสูตรปริญญาเอก(งานบริการการศึกษา กองกิจการนักศึกษา งานทะเบียนและประมวลผลงานบัญชี/การจัดทำบัญชีหลักสูตรปริญยาเอก) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
19 : ระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในประเทศไทย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

เมษายน  2548
18 : กิจกรรมเพื่อวัยรุ่นในโครงการพัฒนาเยาวชน ครอบครัว และชุมชน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
17 : ระบบ MIS ของคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มีนาคม  2548
16 : ศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
15 : การบริหารธุรการ การพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มกราคม  2548
14 : การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันองค์กรต่างประเทศ (แพทย์หญิงอรพิน สิงหเดช) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
13 : การประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา เพื่อการเรียนรู้และนำมาพัฒนา / ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ธันวาคม  2547
12 : พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ศึกษาดูงานการสืบค้นข้อมูลทาง Internet (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

พฤศจิกายน  2547
11 : ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ สาขาการพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯศึกษาดูงานด้านวิชาอายุรศาสตร์และการพยาบาลศัลยศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ตุลาคม  2547
10 : บุคลากรสำนักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กันยายน  2547
9 : คณาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน, การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice เกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการห้องสมุดของคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

สิงหาคม  2547
8 : กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลลำปาง ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
7 : นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอพบปะนักเรียนศูนย์ศึกษาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
6 : บุคลากรจากหอพักนักศึกษาในกำกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กรกฏาคม  2547
5 : คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนางานวิจัย การบริหารทรัพยากร คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
4 : บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านกระบวนการเรียนการสอน และการบริการการศึกษา วันที่ 28 ก.ค.47และ 19 ส.ค.47 รวม 2 วัน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
3 : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
2 : ผู้เข้าอบรมหลักสูตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 14 โรงพยาบาลรัตนราชธานี กรมการแพทย์ศึกษาดูงาน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
1 : คณาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ชลบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th