KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2549
19 : การศึกษาดูงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลมิชชั่น (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
18 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารและปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม การวิจัย การบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์ และด้านสารสนเทศของสำนักงานเลขานุการ ของบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
17 : การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ห้องฝึกปฏิบัติการพยาบาล การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านการวิจัย จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มีนาคม  2549
16 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ การควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน การประเมินผลและการพัมนางานตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเลขานุการ ของบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
15 : การศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา ของบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
14 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็กเล็ก ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กุมภาพันธ์  2549
13 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธิปฏิบัติ Evidence Base Practice in Nursing ของคณาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
12 : การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา งานบริการวิชาการ/วิจัย งานวางแผนและการคลัง โดยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
11 : การศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของหน่วยงานห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ จาก วิทยาลัยเชียงราย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

พฤศจิกายน  2548
10 : การศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นราธิวาช มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
9 : การประดิษฐ์กระทง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ตุลาคม  2548
8 : การศึกษาดูงานเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการเด็กของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กันยายน  2548
7 : การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารและบุคลากร จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
6 : โครงการสัมมนาเตรียมการเรียนการสอนกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

สิงหาคม  2548
5 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) ของบุคลากรจากศูนย์เทคดนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กรกฏาคม  2548
4 : การศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและป้องกันทางสุขภาพช่องปากของเด็กเล็ก โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
3 : การศึกษาดูงานด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาและด้านการบริหารทั่วไป ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
2 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
1 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำผังดุลดัชนี แผนปฏิบัติการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th