KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2550
19 : การศึกษาดูงานด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

เมษายน  2550
18 : การศึกษาดูงานโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ ILO โดยการประสานงานของสภาพัฒน์ สาขาภาคเหนือ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
17 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน การเตรียมตัวสมัครและสอบเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการ Summer Camp in CMU (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
16 : การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา (ที่ประชุมคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย 2731) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มีนาคม  2550
15 : การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรวิทยาลัยสื่อ และเทคโนโลยี มช (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
14 : การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย (คณะทำงานศูนย์วิจัย โรงพยาบาลนครพิงค์) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กุมภาพันธ์  2550
13 : การศึกษาดูงานด้าน HIV/AIDS :home health care ของแพทย์และพยาบาลจากประเทศญี่ป่น โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
12 : การศึกษาดูงานโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก ของนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มกราคม  2550
11 : การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานระยะสั้นและระยะยาว ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
10 : การศึกษาดูงานด้านการพัสดุ ของบุคลากรกลุ่มงานประกันคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
9 : การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรยนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
8 : การศึกษาดูงานเรื่อง Peer education progamme on ARH ของผู้รับทุนองค์การอนามัยโลก จากประเทศมัลดีฟท์ ผ่านกองอนามัยการเจริญพันธ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ธันวาคม  2549
7 : การศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลชุมชน ของ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
6 : การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย สาขาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
5 : การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการให้ทันตสุขศึกษาของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

พฤศจิกายน  2549
4 : การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใหญาวิกฤติและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ตุลาคม  2549
3 : พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กรกฏาคม  2549
2 : การศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โดยบุคลากรจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
1 : ศึกษาดูงานการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th