KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2552
14 : วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มีนาคม  2552
13 : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ ฯ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กุมภาพันธ์  2552
12 : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัย การบริหาร จัดการระบบฐานข้อมูล ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และห้องปฏิบัติการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มกราคม  2552
11 : คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติลานนา จังหวัดเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและเยี่ยมชมศูนย์ LRC ของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ธันวาคม  2551
10 : คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ ของคณะ ฯ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
9 : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล รวมทั้งการจัดการสถานบริการพยาบาล ศูนย์วิจัย และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

พฤศจิกายน  2551
8 : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารหลักสูตร กลยุทธการจัดการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ตุลาคม  2551
7 : มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ของสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กันยายน  2551
6 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

สิงหาคม  2551
5 : โรงเรียนรังษีวิทยา เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กรกฏาคม  2551
4 : โรงเรียนสานสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
3 : มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
2 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
1 : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ เข้าศึกษาดูงาน หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th