KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

เมษายน  2553
15 : จาก RAC และวิทยาลัยสื่อ ศิลปะ ฯ ขอนำนักเรียนชั้นมัธยม เข้ารับการแนะนำเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
14 : ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาการพยาบาลคตวบคุมการติดเชื้อ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มีนาคม  2553
13 : ขอเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ธันวาคม  2552
12 : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
11 : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
10 : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เข้าศึกษาดูงานการบริหารและพัฒนาสโมสรนักศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

พฤศจิกายน  2552
9 : นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จาก School of Nursing , Edith Cowan University , Western Australia เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ตุลาคม  2552
8 : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนร่วมกับทางคณะ ฯ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กันยายน  2552
7 : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดบริการหอพักและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
6 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย เข้าเข้าร่วมประชุมปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

สิงหาคม  2552
5 : คณะผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย และหน่วยตรวจสอบภายในจากจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ได้มาติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพการบริการสปาเพื่อสุขภาพ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
4 : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน และวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
3 : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มิถุนายน  2552
2 : นักเรียน โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง เข้าเยี่ยมชมคณะ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
1 : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านงานคลังและพัสดุ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th