KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

มีนาคม  2554
10 : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลหัวหิน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ธันวาคม  2553
9 : ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
8 : ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

พฤศจิกายน  2553
7 : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติคริสเตียน (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กันยายน  2553
6 : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
5 : ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

สิงหาคม  2553
4 : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
3 : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

กรกฏาคม  2553
2 : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพิงค์อภิบาลกิจ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มิถุนายน  2553
1 : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน จากการอบรมหลักสูตรสปา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th