KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |

พฤษภาคม  2556
9 : ขอเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มีนาคม  2556
8 : ขอเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
7 : ขอเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย (ครั้งที่ 2) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

มกราคม  2556
6 : ขอเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
5 : ขอเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

พฤศจิกายน  2555
4 : ขอเข้าศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
3 : ขอเข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ จากโรงเรียนรักษีวิทยา (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

สิงหาคม  2555
2 : ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)
1 : ขอเข้าศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานในประเทศ)

ปีการศึกษา   | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th