KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

กิจกรรมที่ยังไม่ได้
       ส่่งการประเมินผล

   กิจกรรม
การบริการวิชาการฯ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประกันคุณภาพ
การพัฒนาหลักสูตรฯ
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
อื่นๆ

   บริการวิชาการ
  (แยกเฉพาะศึกษาดูงาน)
จากหน่วยงานในประเทศ
จากหน่วยงานต่างประเทศ

   วิเทศสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

   แสดงรายงาน
บริการวิชาการส่วนบุคคล


  กิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ

ปีการศึกษา   | 2554 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |

พฤษภาคม  2548
7 : การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ(School of Nursing, University of Pennsylvania USA จาก มหาวิทยาลัยมหิดล)) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ)

กุมภาพันธ์  2548
6 : การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำวิจัยในด้านสาธารณสุข และสูตินรีเวช (Assoc. Prof. Etsuko Matsuoka) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ)

มกราคม  2548
5 : การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันองค์กรต่างประเทศ (Mr. Jan Wijngaarden) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ)

ธันวาคม  2547
4 : การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรต่างประเทศ (นายแพทย์สำลี เปลี่ยนบางช้าง) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ)

พฤศจิกายน  2547
3 : การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรต่างประเทศ (คณะแพทย์จากประเทศเกาหลี) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ)
2 : การต้อนรับผู้แทนจากสถาบันองค์กรต่างประเทศ (Mr. Liu Ming Hui) (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ)

สิงหาคม  2547
1 : องค์การ Plan และ Partners จากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานที่คณะฯ (กิจกรรมย่อย - ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างประเทศ)

ปีการศึกษา   | 2554 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th