KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 1999. Breastfeeding practices among employed Thai women., Journal of Human Lactation, 15. 3 : 225-232.
 
2. . 1999. Nursing in Thailand, Nursing & Health Sciences, 1. 4 : 235-239.
 
3. . 1999. Role conflict and rapid socioeconomic change : breasfeeding amon employed women in Thailand., Social Sciences and Medicine, 49. 3 : 957-965.
 
4. . 1999. The social situation in Thailand: the impact on elderly people., International Journal of Nursing Practice, 5 : 95-99.
 
5. . 2542. ผลของการสะท้อนคิดด้วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, วารสารวิจัยทางการพยาบาล, 3. 2 : 173-185.
 
6. . 2542. Development of the first national nursing and midwifery, Thai J Nurs Research, 3. 2 : 123-131.
 
7. . 2542. Development of the first National Nursing and Midwifery Plan in Thailand, สภาการพยาบาล, 3. 2 : 123-131.
 
8. . 2542. กลุ่มตัวอย่าง, พยาบาลสาร, 24. 2 : 10-25.
 
9. . 2542. การพัฒนาภาวะผู้นำของอดีตผู้นำทางการพยาบาลในประเทศไทย, พยาบาลสาร, 26. 1 : 6-12.
 
10. . 2542. การเลี้ยงบุตรด้วย นมแม่ของมารดาที่เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร, พยาบาล สาร, 26. 1 : 26-37.
 
11. . 2542. ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้งและการรับรู้ความหมายในการงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 26. 2 : 40-54.
 
12. . 2541. แก่อย่างมอลตี้ส์ประสบการณ์การศึกษาดูงาน ณ.ประเทศมอลต้า , วารสารคณะพยาบาลศาสตร์. , 21. 4 : 48-54.
 
13. . 2541. บบบาทของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี, พยาบาลสาร, 24. 4 : 55-67.
 
14. . 2541. การจัดบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ, พยาบาลสาร, 25. 3 : 1-8.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th