KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2001. Cardiopulmonary resuscitation performed in patients with terminal illness in Chiang Mai University Hospital, Thailand., Int. J. Epidemiol., 30. 2001 : 896-898.
 
2. . 2001. Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in public's hospital., Computers in Nursing, 18 : 197-206.
 
3. . 2001. Development of Quality of Nursing Care in Thailand, Jounal of Advanced Nursing, 36. 6 : 776-784.
 
4. . 2001. HIV/AIDS Prevention Intervention Program for Married Women in Rural Northern Thaialnd , Australia Primary Health, 9. 3 : 83-91.
 
5. . 2544. ตัวชี้วัดสุขภาพผู้สูงอายุแนวคิดและการพัฒนา, วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 19 ( 3 ) , 19 . 3 : 28-33.
 
6. . 2544. หลีกลี้หนีร้อนด้วยอาหารบำรุงธาตุไฟ , ชีวจิต , 3. 102 : 64-65.
 
7. . 2544. The effects of positioning on oxygenation and sleep state in preterm infants, Chiang Mai Bullentin, 40. 2 : 53-60.
 
8. . 2544. การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 11. 1 : 31-42.
 
9. . 2544. การทารุณกรรมผู้สูงอายุสตรีในสังคมไทย, วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2. 3 : 3-12.
 
10. . 2544. การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน, วารสารโรคเอดส์, 15. 1 : 43-58.
 
11. . 2544. การเลือกสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน, พยาบาลสาร.
 
12. . 2544. ข้อวินิจฉัยการพยาบาลที่ใช้ในการปฎิบัติงานพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลน่าน, พยาบาลสาร, 28. 4 : 28-39.
 
13. . 2544. ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่องค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10, พยาบาลสาร, 28. 2 : 48-60.
 
14. . 2544. ความเป็นหญิงชาย:ประเด็นที่ถูกมองข้ามในโรคหัวใจและหลอดเลือด, พยาบาลสาร, 28. 1 : 12-20.
 
15. . 2544. คุณรู้จักการเต้นผิดปกติของหัวใจ ชนิดโทซัดเดอพวงส์ แล้ว, พยาบาลสาร , 2544. 1 : 1-11.
 
16. . 2544. แบบแผนของความอ่อนล้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการดูแลตนเองของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด, รามาธิบดีพยาบาลสาร, 7. 2 : 97-110.
 
17. . 2544. พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและผลิตภาพในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10, พยาบาลสาร, 28. 4 : 40-55.
 
18. . 2543. จริยธรรมการพัฒนา : บทเรียนของโรงไฟฟ้าขยะที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่, มนุษยศาสตร์ สัมคมศาสตร์, 18. 1 : 72-86.
 
19. . 2543. ความเครียดการเผชิญความเครียดและการแลจิตวิญญาณในผู้ป่วยเอดส์. , วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 17. 3 : 51-58.
 
20. . 2543. ปัญหาสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุอีสาน , วารสารสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 17. 3 : 12-22.
 
21. . 2543. การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, พยาบาลสาร, 27. 03 : 49-62.
 
22. . 2543. นานาทรรศนะ : โรงพยาบาลในกำกับของรัฐในมุมมองของพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาล, พยาบาลสาร, 27. 03 : 88-94.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th