KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2002. Weight loss and weight-loss maintenance in African-American women, Journal of the National Medical Association, 2002. 94 : 686-694.
 
2. . 2002. When as mothers: The case of Thai women in northern Thailand. , International Social Work, 45. 4 : 497-515.
 
3. . 2002. วิกฤติเศรษฐกิจ และบทบาทางวิสัญญี, วิสัญญีสาร (THAI JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY), 28. 1 : 32-37.
 
4. . 2001. Nosocomial Infection Control in District Hospitals in Northern Thailand. (Juntaradee, M., Yimyeam, S., Soparat, P., Jariyasethpong, T., & Danchaivijitr,S. ) , Journal of the Medical Association of Thailand, 88. 10 : s120-s123.
 
5. . 2001. The Use of Dexamethasone in the Prevention of Postextubation Stridor in Pediatric Patients in PICU/NICU Setting: An Analytical Review, Journal of the Society of Pediatric Nurses, 2001. 4 : 182-191.
 
6. . 2545. ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับฟลูออไรด์, วิชาการสาธารณสุข, 11. 3.
 
7. . 2545. Bioequivalence test of the generic glickazide (Dianid) and the innovator (Diamicron) in healthy thai male volunteers., เภสัชวิทยา สมาคมเภสัชวิทยา, 2545.
 
8. . 2545. Workplace Violence in the Health Sector, Nursing Journal, 2002 : 201-215.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 200 KB)
 
9. . 2545. การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, พยาบาลสาร, 29. 2 : 1-12.
 
10. . 2545. การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, พยาบาลสาร, 29. 2 : 1-12.
 
11. . 2545. การทารุณกรรมทางเพศ: กรณีศึกษาในเยาวชนสตรี, พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ).
 
12. . 2545. การป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 12. 3 : 48-62.
 
13. . 2545. การผลิตกำลังคนสาขาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย พ.ศ.2544-2551, พยาบาลสาร, 29. 3 : 1-17.
 
14. . 2545. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์, พยาบาลสาร (ฉบับพิเศษ) : 341-350.
 
15. . 2545. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย : 351-359.
 
16. . 2545. การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลของมารดาเพื่อส่งเสริมสุขภาพบุตรที่ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, พยาบาลสาร (ฉบับพิเศษ). 2 : 235-242.
 
17. . 2545. การรับรู้สมรรถนะในตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคลมชัก, พยาบาลสาร (ฉบับพิเศษ). 2 : 229-234.
 
18. . 2545. การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อช่วยหายใจและพยาบาล, พยาบาลสาร, 29. 3 : 53-65.
 
19. . 2545. ความต้องการและการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัยตามมาตรฐานเชิงโครงสร้าง, พยาบาลสาร (ฉบับพิเศษ), 29 : 101-106.
 
20. . 2545. ดัชนีทำนายความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลในหออภิบาลทารกแรกเกิด, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 12. 2 : 13-26.
 
21. . 2545. เด็กอ้วน มีปัญหา , โรคภูมิแพ้ในเด็ก จะดูแลอย่างไร, จุลสารชมรมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์.
 
22. . 2545. ต้นทุนและปัญหาในการใช้สายดูดเสมหะ, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 12. 3 : 12-24.
 
23. . 2545. แนวคิดการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ, พยาบาลสาร, 29. 1 : 1-17.
 
24. . 2545. ประเด็นและแนวโน้มในการวิจัยเกี่ยวกับอนามัยชุมชน , พยาบาลสาร (ฉบับพิเศษ), 29 : 37-42.
 
25. . 2545. ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบกับสุขภาพ, พยาบาลสาร (ฉบับพิเศษ) : 144-156.
 
26. . 2545. ปัจจัยจูงใจในการเลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล, พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ) : 43-50.
 
27. . 2545. ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การให้อาหารทางสายให้อาหาร ที่มีต่อความรู้และการปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล , พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับพิเศษ เล่มที่ 1 . ฉบับพิเศษ.
 
28. . 2545. ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของพยาบาลต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 29. 3 : 53-65.
 
29. . 2545. พฤติกรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย ความพึงพอใจในงาน ผลิตภาพในงาน และการยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย, พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ) : 133-143.
 
30. . 2545. แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย, พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ) : 124-132.
 
31. . 2545. วณิชา พึ่งชมภู และ อรัญญา เชาวลิต. (2545).โปรแกรมการอบรมสำหรับญาติหรือผู้ดูแลหลักในการให้การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์.(A Training Program for Caregivers in Caring for HIV/AIDS Patients)., พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ). 3 : 333-340.
 
32. . 2545. สถานการณ์ของความรุนแรงในที่ทำงานที่เป็นสถานให้บริการทางสุขภาพ, พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ).
 
33. . 2544. ผลการให้ความรู้ร่วมกับการเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลเกี่ยวกับ การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, วารสารสภาการพยาบาล, 16. 4 : 65--.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th