KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2003. Beliefs of Mothers in Asian Countries and Among Hmong in the United States About the Causes, Treatments, and Outcomes of Acute illness: An Integrated Review of the Literature., Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 26. 2 : 77-88.
 
2. . 2003. Bioequivalence study of generic gliclazide and diamicron formulations in healthy thai male volunteers., The International of the Pharmaceutical medicine.
 
3. . 2002. Child-rearing Practices of Primary Caregivers of HIV Infected Children: An Integrative Review of the Literature, Journal ofPediatric Nursing, 17. 4 : 281-288.
 
4. . 2546. ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลศัลยศาสตร์, วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 26. 2 : 34-44.
 
5. . 2546. Development of Moral Competence Scale (MCS) in Nursing Practice in Thailand : A Pilot Study, Thai Nursing Research, 8. 2 : 144-157.
 
6. . 2546. คุณลักษณะด้านจิตสังคม สภาวะเอื้ออำนวยกับพฤติกรรมแสวงหาการดูแลของสตรีวัยรุ่นเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, พยาบาลศาสตร์, 30. 2.
 
7. . 2546. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของผู้ใหญ่วัยกลางคน, พยาบาลสาร, 30. 2 : 29-40.
 
8. . 2546. การจัดการศึกษาการผดุงครรภ์ในประเทศไทย, สภาการพยาบาล, 18. 1 : 55-67.
 
9. . 2546. การดำเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลสุขภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการติดเชื้อ, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 13. 1 : 2-20.
 
10. . 2546. การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลพะเยา, พยาบาลสาร, 30. 3 : 78-90.
 
11. . 2546. การปฏิบัติการควบคุมการติดเชื้อของบุคลากรในสถานเลื้ยงเด็ก, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย, 13. 3 : 1-14.
 
12. . 2546. การประเมินประสิทธิผลของการอบรมพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, จุลสารควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล, 13. 2 : 2-18.
 
13. . 2546. การประเมินสิทธิผลของการอบรมพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อนโรงพยาบาล, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 13. 2 : 1-18.
 
14. . 2546. การสำรวจความชุกของการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 12. 3 : 25-35.
 
15. . 2546. กิจกรรมทางกายกับความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ, พยาบาลสาร, 30. 1 : 1-13.
 
16. . 2546. ความคิดเห็นของผู้ปกครองของวัยรุ่นสตรีเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน, วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 9. 2 : 22-32.
 
17. . 2546. แนวปฏิบัติทางการพยาบาลของห้องฉุกเฉินในการคัดกรองภาวะสตรีถูกสามีทำร้ายร่างกาย, วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 9. 2 : 41-51.
 
18. . 2546. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความต้องการการดูแลที่บ้านของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจ, พยาบาลสาร, 30. 1 : 14-29.
 
19. . 2546. ผลของการใช้โปรแกรมควบคุมการติดเชื้อต่อการติดเชื้อจากการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 13. 1 : 53-67.
 
20. . 2546. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุที่มารับบริการที่ศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว จังหวัดน่าน. , วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 4. 2 : 3-11.
 
21. . 2546. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 12. 4 : 562-572.
 
22. . 2546. สถานการณ์การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต, 24. 2 : 115--124.
 
23. . 2545. ประสบการณ์การใช้สารเสพติดของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน, พยาบาลสาร, 29. 4 : 1-12.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 3585 KB)
 
24. . 2545. การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็ก, พยาบาลสาร, 29. 3 : 37-52.
 
25. . 2545. การศึกษาทางการพยาบาลกับการคิดเชิงวิพากษ์, พยาบาลสาร, 29. 3 : 25-36.
 
26. . 2545. ผลของการประคบร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด และความลำบากใรการทำกิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม, พยาบาลสาร, 29. 3 : 80-93.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th