KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2004. A Systematic Review on the Effectiveness of Alcohol-based solutions for Hand Hygiene, International Journal of Nursing Practice, 10. 1 : 3-9.
 
2. . 2004. Comparision of knowledge, attitudes, experience, willingness, and opinions regarding emergency contraceptive pills between teachers and guardians of female students in Thailand (manuscript), Family Planning Perspectives , 00. 00.
 
3. . 2004. Cross-Cultural comparison of Workplace Stressors, Way of Coping and Demographic Characteristics as Predictors of Physical Mental Health Among Hospital Nurses in Japan, Thailand, South Korea and the USA (Hawaii), Journal of International Studies, 41. 6 : 671-684.
 
4. . 2004. Effectiveness of alcohol-based solutions for hand hygiene, Health Care Reports, 2. 4 : 78-108.
 
5. . 2004. Moral conflict and collaborative mode as moral conflict resolution in health care, Nursing and Health Science, 6. 3 : 217-221.
 
6. . 2004. Nateetanasombat, K., Fongkaew, W., Sripichyakan, K., Hunsa Sethabouppha, Ph.D, RN., 2004). The lived experience of retired women. Thai Journal of Nursing Research, 8(2), 110-125., Thai Journal of Nursing Research, 8. 2 : 110-125.
 
7. . 2004. Nursing Education on Woman's Health Care in Australia, Japan, South Korea and Thailand, Jouranal of Transcultural, 15. 1 : 44-53.
 
8. . 2004. Nursing Older People in Thailand: Embryonic Holistic Rhetoric and the Biomedical Reality of Practice.
Tassana Choowattanapakorn, Rhonda Nay and Deirdre Fetherstonhaugh. , Geriatric Nursing, 25. 1 : 17-23.
 
9. . 2004. Walapa Kunsongkiet R.N., Ph.D., Prakin Suchaxaya r.N., Ph.D., Sirirat Panuthai R.N., Ph.D., Hunsa Sethabouppha, Ph.D, RN., (2004). Spiritual Health of Thai People., Thai Journal of Nursing Research, 1. 8 : 64-81.
 
10. . 2004. Women’s experience of postpartum fatigue, Thai Journal of Nursing, 8 : 223-234.
 
11. . 2004. ศักยภาพของชุมชนในการเสริมสร้างการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ , วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 5. 4 : 11-19.
 
12. . 2003. Assessment of inpatient treatment of mentally ill patients in Thailand : Implications for practice (Robert L. Anders,Darawan Thapinta, Srinuan Wiwatkunuprakan,Voranut Kitsumban ,Siriluck Vadtanapong) , Contemporaly Nurse, 15. 3 : 322-332.
 
13. . 2003. การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเอช ไอ วี / เอดส์, พยาบาลสาร, 30. 3 : 78-90.
 
14. . 2003. รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก, วารสารวิชาการสาธารณสุข , 12. 4 : 562-567.
 
15. . 2003. Breastfeeding practice among employed Thai women: A cultural perspective, Thai Research Journal. 2.
 
16. . 2547. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็กวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ Factors Influencing Depression of Adolescents in Mueang District Chaing Mai Province, พยาบาสลสาร, 31. 2 : 74-86.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 358 KB)
 
17. . 2547. วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถเชิงจริยธรรมตามแนวคิดของเรส (Rest) กับ ลิสซ์กา (Liszka), พยาบาลสาร, 31. 1 : 1-11.
 
18. . 2547. Development of Moral Competence Scale (MCS) in nursing practice in Thailand, Thai Journal of Nurse Research, 8. 2 : 144-158.
 
19. . 2547. Development of quality indicators for hospital infectious waste management, Thailand Journal of Health Promotion and Environmental health, 29. 2 : 59-68.
 
20. . 2547. การพยาบาลผู้สูงอายุในประเทศไทย: หลักการพยาบาลแบบองค์รวมและการพยาบาลที่เป็นจริง, วารสารสภาการพยาบาล, 16. 4 : 52-64.
 
21. . 2547. การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด, พยาบาลสาร, 31. 3 : 58-69.
 
22. . 2547. การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 14. 3 : 27-38.
 
23. . 2547. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, พยาบาลสาร, 31. 1 : 23-31.
 
24. . 2547. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน , พยาบาลสาร, 31. 1 : 23-31.
 
25. . 2547. การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการคิดเชิงวิเคราะห์, พยาบาลสาร, 31. 1 : 12-22.
 
26. . 2547. การรับรู้ของอาจารย์พยาบาลเกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์, พยาบาลสาร, 31. 1 : 12-22.
 
27. . 2547. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน (Nursing Diagnoses Among Patients with Amphetamine Induced Psychotic Disorders), วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (The journal of psychiatric nursing and mental health, 18. 1 : 60-75.
 
28. . 2547. ความต้องการการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนบำบัดของผู้บริหารโรงพยาบาล, nursing journal, 31. 1 : 38-48.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 250 KB)
 
29. . 2547. ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วารสารนโยบายและแผนสาธารณสุข , 7 : 107-119.
 
30. . 2547. ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดท่านอนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล, พยาบาลสาร, 31. 1 : 32-37.
 
31. . 2547. ผลของการตั้งเป้าหมายและการตรวจสอบตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, พยาบาลสาร, 31. 3 : 85-97.
 
32. . 2547. ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพปอดของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, พยาบาลสาร, 31. 3 : 116-133.
 
33. . 2547. โรคหอบหืดในเด็ก: ความรู้ ความต้องการและประสบการณ์การดูแลของบิดามารดา, พยาบาลสาร, 31. 3 : 16-28.
 
34. . 2547. วิเคราะห์และเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถและจริยธรรมตามแนวคิดของเรส กับ ลิสซ์กา, พยาบาลสาร, 31. 1 : 1-11.
 
35. . 2547. วิถีการเผชิญความเครียดของคู่สมรสผู้ป่วยมะเร็งเต้านม. , พยาบาลสาร, 31. 1 : 77-87.
 
36. . 2547. อุปสรรค และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก, วารสารสวนปรุง, 20. 1 : 49-67.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 161 KB)
 
37. . 2546. การปฏิบัติของมารดาในการดูแลบุตรเจ็บป่วยเฉียบพลันขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, พยาบาลสาร, 30. 4 : 72-86.
 
38. . 2546. การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อจัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด, พยาบาลสาร, 30. 4 : 29-42.
 
39. . 2546. ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นโรคจิตตามการรับรู้ของกลุ่มช่วยเหลือตนเอง, Bulletin of Suan Prung, 19. 3 : 42-51.
 
40. . 2546. สุนทรี ศรีโกไสย, ธารทิพย์ อิ่มทรัพย์,รสสุคนธ์ ธนะแก้วหรรษา เศรษฐบุปผา2546)พฤติกรรมความรุนแรงของเยาวชน: มุมมองเชิงระบาดวิทยา, วารสารสวนปรุง, 1. 3 : 4-13.
 
41. . 2546. ผลของการใช้น้ำเกลือนอร์มัล สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต และคลอร์เฮกซิดีน ต่อภาวะในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา, สงขลานครินทร์เวชสาร, 21. 1.
 
42. . 2546. การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม, พยาบาลสาร, 30. 3 : 25-38.
 
43. . 2546. ผลของการนวดเท้าต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม, พยาบาลสาร, 30. 3 : 39-49.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th