KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2005. Hunsa Sethabouppha, Ph.D, RN., & Catherine Kane, Ph.D, RN, FAAN.(2005) Caring for the Seriously Mentally Ills in Thailnad: Buddhist Family Caregiving, Archives of Psychiatric Nursing, 19. 2 : 44-57.
 
2. . 2005. พฤติกรรมการปรับตัวของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท, พยาบาลสาร, 32. 2 : 22-33.
 
3. . 2005. Development of Competency Inventory for Registred Nurses in the People Republic of China, Thai Journal of Nursing Research, 9. 3 : 208-217.
 
4. . 2005. Development of quality indicators of nursing education at graduate level, Keakarun Journal of Nursing, 12. 2 : 67-80.
 
5. . 2005. Moral Competence in Nursing Practice, Nursing Ethics, 12. 6 : 582-594.
 
6. . 2005. Moral Competence in Nursing Practice, Nursing Ethics, 12. 6 : 582-594.
 
7. . 2005. Nursing Care Quality Indicators: Definition and Implication, Journal of Nursing and Health Science, 7. 4 : 273-280.
 
8. . 2005. Quality of Life Index (QLI) for cardiac rehabilitation , Quality of Life Research, 14 : 2097-2097.
 
9. . 2005. ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาีชีพโรงพยาบาลมหาราชมหาราชนครเชียงใหม่, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาสารคาม, 24. 1 : 43-49.
 
10. . 2004. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดิทัศน์ต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนก่อนได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ, พยาบาลสาร, 31. 3 : 46-57.
 
11. . 2548. การดูแลสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาล, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 15. 2 : 33-43.
 
12. . 2548. การดูแลสุขภาพบุคลากรแผนกซักฟอก, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 15. 2 : 25-32.
 
13. . 2548. ความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุง, วารสาร สวนปรุง, 21. 2, 39 หน้า.
 
14. . 2548. ประเสริฐ ชัยสิทธิดา, หรรษา เศรษฐบุปผา และ สมบัติ สกุลพรรณ์ .(2548) ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่องานสุขภาพจิตสำหรับประชาชน, วารสารสวนปรุง, 21. 2 : 40-56.
 
15. . 2548. ผลของการให้ความรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะ, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 15. 2 : 4-13.
 
16. . 2548. ผลของกลุ่มจิตศึกษาต่อความเครียดในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท, พยาบาลสาร, 32. 2 : 1-10.
 
17. . 2548. ผลของหนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูนต่อความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ในเด็กที่บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี, วารสารโรคเอดส์, 17. 2 : 87-100.
 
18. . 2548. สุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก, พยาบาลสาร, 32. 2 : 11-21.
 
19. . 2548. • ชาลินี สุวรณยศ,ขวัญพนมพร ธรรมไทย,ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวโรเจอร์สต่อความเครียดของญาติผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น, วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. , 19. 2 : 34-46.
 
20. . 2548. Development of Quality Indicators for Sterilization Practices of the Central Sterile Supply Department. , 88(sppl 10), s128-s132. , Journal of Medical Association of Thailand. 88 : 128-132.
 
21. . 2548. Evaluation of a Training course in infection control for nurses, Journal of Medical Association of Thailand. 88 : 171-176.
 
22. . 2548. Roles of infection control nurses in Community hospitals, Journal of Medical Association of Thailand. 88 : 92-99.
 
23. . 2548. Roles of infection control nurses in Provincial hospitals, Journal of Medical Association of Thailand. 88 : 103-106.
 
24. . 2548. Roles of infection control nurses in regional hospitals, Journal of the Medical Association of Thailand. 88 : 107-109.
 
25. . 2548. Roles of infection control nurses in Royal Thai Army Hospitals, Journal of the Medical Association of Thailand. 88 : 89-91.
 
26. . 2548. Tantranont, K, Jantarawijit, Y., Udomvong, N., & Janyasiri, T. (2005). Hearing loss of workers and the use of hearing protective devices: Case study in large food canning industry, Journal of Population and Social Studies, 14. 1 : 116-126.
 
27. . 2548. การทดสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล , วารสารสภาการพยาบาล , 20. 3 : 1-18.
 
28. . 2548. การทำความสะอาดมือ: Hand Hygiene, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 15. 1 : 28-43.
 
29. . 2548. การประเมินและการจัดการกับความเจ็บปวดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล. , พยาบาลสาร, 32. 3 : 72-85.
 
30. . 2548. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยเรื้อรัง, จุลสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ.
 
31. . 2548. ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในระยะเริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาลสาร, 32. 1 : 120-132.
 
32. . 2548. ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในระยะเริ่มฝึกปฏิบัติการพยาบาล, พยาบาลสาร, 32. 1 : 120-132.
 
33. . 2548. ความปวดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล: ประสบการณ์ของผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง. , เชียงใหม่เวชสาร, 44. 3 : 39--.
 
34. . 2548. คุณภาพชีวิตของผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง: มโนทัศน์และการประเมิน, วารสารสภาการพยาบาล, 20. 1 : 65-74.
 
35. . 2548. คุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวของของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย, วารสารสภาการพยาบาล , 20. 1 : 49-64.
 
36. . 2548. ประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ: บทบาทของพยาบาลขั้นสูงทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, วารสารสวนปรุง, 21. 1 : 51-61.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 71 KB)
 
37. . 2548. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, พยาบาลสาร, 32. 4 : 53-68.
 
38. . 2548. ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, พยาบาลสาร, 32. 2 : 58-71.
 
39. . 2548. พฤติกรรมแสวงหาการรักษาของผู้สูงอายุเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 32. 2 : 72-83.
 
40. . 2548. ภาวะสุขภาพของผู้หญิงวัยกลางคน: มุมมองแบบองค์รวม (Health of Midlife Women: Holistic Perspective), สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ, 11 : 1-9.
 
41. . 2548. ภาวะสุขภาพสตรีวัยกลางคน: มุมมองแบบองค์รวม, วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ, 11. 1 : 1-9.
 
42. . 2548. เส้นทางการเข้าอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 31. 3 : 70-84.
 
43. . 2547. ผลของการสร้างเสริมความหวังต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง, วารสารสภาการพยาบาล , 19. 4 : 32-41.
 
44. . 2547. ศักยภาพชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและออกกำลังกายในผู้สูงอายุ, วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 5. 4 : 30-35.
 
45. . 2547. บุศยา บุญใจเพชร, สกาวรัตน์ เทพประสงค์, สมควร วรรณมณี, สุนทรี ศรีโกไสย, หรรษา เศรษฐบุปผา (2547) แนวคิดชีวภาพเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า: กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช, วารสารสวนปรุง, 20. 3 : 16-27.
 
46. . 2547. ผลของการจัดโครงการอนามัยโรงเรียนสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่ของตำรวจตระเวณชายแดน, เชียงใหม่เวชสาร, 43. 3 : 44-44.
 
47. . 2547. พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร, เชียงใหม่เวชสาร, 43. 3 : 34-34.
 
48. . 2547. ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และกาปฏิบัติของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิด, พยาบาลสาร, 31. 3 : 46-58.
 
49. . 2547. สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจ, พยาบาลสาร, 31. 3 : 29-45.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th