KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2006. Occupational health and safety programs for health care workers: An application of an occupational health nursing model, J Science of Labour, 2006. 82 : 161-164.
 
2. . 2006. Role stress/ strain, coping and factors predicting health status of nurses, Nursing Journal, 33. 2 : 1-15.
 
3. . 2006. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, พยาบาลสาร, 33. 2 : 172-183.
 
4. . 2006. Menstrual status and bone mineral density among female athletes, Nursing and Health Science, 7 : 259-265.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 67 KB)
 
5. . 2006. Menstrual status and bone mineral density among female athletes , Nursing and Health Science . 7 : 259-265.
 
6. . 2006. Determinants of employee participation in physical activity: Critical review of the literature. , AAOHN Journal, 54 : 249-261.
 
7. . 2006. Nursing and nursing education in Thaialnd: The past, the present, and the future, Nursing and Health Science, 8. 4 : 199-200.
 
8. . 2006. Occupational health and safety programs for health care workers: An application of an occupational health nursing model, Journal Science of Labour, 82. 4 : 161-164.
 
9. . 2006. Occupational health and safety programs for health care workers; an application of an occupational health nursing model, J. Science of Labour, 82. 4 : 161-164.
 
10. . 2006. Parent participation in the care of hospitalized young children, Thai J Nurs Res, 10. 1 : 18-28.
 
11. . 2006. Possibilities for cost containment in intensive care , Nursing and Health Science, 8. 4 : 237-240.
 
12. . 2006. Predictors of exercise participation in female hospital nurses, Journal of Advanced Nursing, 54. 6 : 663-675.
 
13. . 2006. Quality of life of breast cancer survivors: Comparisons with the general population, ethnicity, and urban vs. suburban neighborhoods (abstract) , Oncology Nursing Forum, 33. 2 : 463-464.
 
14. . 2006. การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการคุมกำเนิดสำหรับชาวม้ง., พยาบาลสาร, 33. 2 : 86-102.
 
15. . 2006. การสัมผัสฝุ่นและสมรรถภาพปอดของคนงานในโรงสีข้าวขนาดใหญ่, พยาบาลสาร, , 33. 1 : 164-176.
 
16. . 2006. ความชุกของอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา, พยาบาลสาร, 33. 1 : 149-163.
 
17. . 2006. สมรรถภาพทางกายของพนักงานโรงงานผักดองบรรจุกระป๋องแปรรูป, วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 36. 2 : 87-100.
 
18. . 2006. อาการทุกข์ทรมาน ความทุกข์ทรมานทางอารมณ์ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และคุณภาพชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, พยาบาลสาร, 33. 2 : 143-157.
 
19. . 2005. Attitudes toward advance directives and the impact of prognostic information on the preference for cardiopulmonary resuscitation in medical inpatients in Chiang Mai University Hospital, Thailand , NHS, 7. 2005 : 236-243.
 
20. . 2005. Effectiveness of education and quality control work group focusing on nursing practices for prevention of ventilator-assocaiated pneumonia, Journal of the Medical Association of Thailand, 88. 10 : S110-S114.
 
21. . 2005. Evaluation of a Training Course in infection control for nurses, Journal of the Medical Association of Thailand, 88. 10 : S171-S176.
 
22. . 2005. Nosocomial Infection Control in Regional and Provincial Hospitals. (Buachum, S., P., Jariyasethpong, T., Yimyeam, S., Soparat, & Danchaivijitr,S.) , Journal of the Medical Association of Thailand, 88. 10 : S124-S127.
 
23. . 2005. Reduction of the incidence of pressure sores by an education program on nursing care, Journal of the Medical Association of Thailand, 88. 10 : S166-S170.
 
24. . 2005. Strategies to improve hand hygiene practices in two university hospitals, Journal of the Medical Association of Thailand, 88. 10 : S155-S160.
 
25. . 2549. การป้องกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 16. 2 : 32-54.
 
26. . 2549. การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏบิติการพยาบาลแม่และเด็ก 2 โดยการสอบแบบ OSCE, การศึกษาพยาบาล, 17. 2 : 25-34.
 
27. . 2549. การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลแม่และเด็ก2 โดยการสอบแบบ OSCE , วารสารการศึกษาพยาบาล, 17. 2 .
 
28. . 2549. การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล, วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 29. 2 : 59-68.
 
29. . 2549. การพัฒนาแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี, พยาบาลสาร, 33. 2 : 63-73.
 
30. . 2549. ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การเผชิญปัญหาและปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล Role stress/ strain, Coping and Factors Predicting Health Status of Nurses, Nursing Journal, 33. 2 : 1-15.
 
31. . 2549. ความเครียดและภาวะการมีประจำเดือนในนักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษา, พยาบาลสาร, 33. 2 : 74-85.
 
32. . 2549. ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อความเหนื่อยล้าของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์, พยาบาลสาร, 33. 2 : 119-130.
 
33. . 2549. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 33. 2 : 38-50.
 
34. . 2549. เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ,รัตนาวดี ชอนตะวัน,ทรียาพรรณ สุภามณี และ คัทลียา ศิริภัทรากูร.(2549). การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ., วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 25. 2 : 74-85.
 
35. . 2549. เหตุการณ์ในชีวิต ความเข้มแข็งอดทน ความเครียด และพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์, พยาบาลสาร, 33. 2 : 103-108.
 
36. . 2549. ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องช่วยหายใจ, วารสารพยาบาลสวนดอก, 2. 12 : 1-7.
 
37. . 2549. ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้ และปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล , พยาบาลสาร , 33. 2 : 1-15.
 
38. . 2549. ความเครียดและภาวะการมีประจำเดือนในนักกีฬาสตรีระดับอุดมศึกษา, พยาบาลสาร , 33. 2 : 74-85.
 
39. . 2549. • สุนทรี ศรีโกไสย, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ชาลินี สุวรรณยศ. ผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ติดสุราที่รับบริการโรงพยาบาลสวนปรุง , วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย , 51. 3 : 25-35.
 
40. . 2549. 2549 . การพัฒนาแบบวัดความเครียดในนักกีฬาสตรี , พยาบาลสาร , 33. 2 : 63-73.
 
41. . 2549. Development of Performance Indicators for Thai Autonomous University Hospitals . CMU Journal, 5(3), 407-421, CMU Journal, 5. 3 : 407-421.
 
42. . 2549. Practices of Infection Prevention among Nursing Faculty Staffs on their Clinical Practices, Bulletin of Nosocomial Infection Control Group of Thailand, 16. 2 : 4-22.
 
43. . 2549. Practices of Infection Prevention among Nursing Students on their Clinical Practicum, Bulletin of Nosocomial Infection Control Group of Thailand, 16. 2 : 32-53.
 
44. . 2549. การฆ่าตัวตายเลียนแบบในชุมชน, วารสารสวนปรุง.
 
45. . 2549. การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่นที่ติดสารแอมเฟตามีนในจังหวัดแพร่. , พยาบาลสาร, 33. 3 : 47-55.
 
46. . 2549. การนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับในผู้สูงอายุ, พยาบาลสาร, 43. 2 : 51-62.
 
47. . 2549. การพัฒนาสัญญาการเรียนรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา, วารสารสมาคมพยาบาลภาคเหนือ, 12 : 34-51.
 
48. . 2549. การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่. , พยาบาลสาร, 33. 4 : 32-43.
 
49. . 2549. ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นผ้าของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า, พยาบาลสาร, 33. 3 : 141-151.
 
50. . 2549. ทัศนะทางเพศในสตรีที่เป็นมะเร็งทางนรีเวช, พยาบาลสาร, 33. 3 : 52-63.
 
51. . 2549. ประสบการณ์ชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, พยาบาลสาร, 33. 4 : 105-116.
 
52. . 2549. ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 15. 6 : 923-930.
 
53. . 2549. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบในผู้ป่วยระบบประสาทภาวะวิกฤต, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 6. 1 : 43-53.
 
54. . 2549. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (The Effect of an Educative Supportive Program on Breast Self-Examination Behavior in Relaives of Breast Cancer Survivor), พยาบาลสาร, 33. 2 : 172-183.
 
55. . 2549. พัชริน พรมอนันต์, ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ม และธานี แก้วธรรมานุกูล. (2549). ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์. 15(6), 923-930., วารสารวิชาการสาธารณสุข,, 15. 6 : 923-930.
 
56. . 2549. วณิชา พึ่งชมภู และ สมาพร โลห์สวัสดิ์กุล. (2549). ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลที่ปฎิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก(Ethical dilemmas and Ethical Decision Making of Nurses Working in Intensive Care Units)., พยาบาลสาร, 33. 1 : 177-188.
 
57. . 2549. วณิชา พึ่งชมภู. ผลกระทบของเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือของไทย (Impact of HIV/AIDS on Older Person in Northern Thailand). พยาบาลศาสตร์ ปีที่ 33(3) (ฉบับพิเศษ),หน้า 42-51, พยาบาลสาร, 33. 3 : 42-51.
 
58. . 2549. วรันธร จงรุ่งโรจน์สกุล, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, และ นงเยาว์ อุดมวงศ์. (2549). ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 33. 3 : 152-163.
 
59. . 2549. สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล และ วณิชา พึ่งชมภู. (2549). ความต้องการของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤต(Need of Relatives Caregivers in Critical Coronary Artery Disease Patients)., พยาบาลสาร, 33. 1 : 72-83.
 
60. . 2549. เสาวณี วิกัน, หรรษา เศรษฐบุปผา, สมบัติ สกุลพรรณ์ (2549) ประสบการณ์การกลับเป็นซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา, พยาบาลสาร , 33. 3 : 67-78.
 
61. . 2548. Effectiveness of Education and Problem Solvoig Work Group on Nursing Practices to Prevent Needlestick and Sharp Injury, Journal of the medical association of thailand, 88. 10 : s110-s114.
 
62. . 2548. Evaluation of a Traing Course in Infection Control for Nurses, Journal of the medical association of thailand, 88. 10 : s171-s176.
 
63. . 2548. Reduction of the Incidence of Pressure Sores by an Education program on Nursing care , Journal of the medical association of thailand, 88. 10 : s161-s165.
 
64. . 2548. Roles of Infection Control Nurse in Provincial Hospitals, Journal of the medical association of thailand, 88. 10 : s103-s106.
 
65. . 2548. การประเมินและการจัดการความปวดสำหรับผู้ป่วยทารกและเด็กในโรงพยาบาล, พยาบาลสาร, 32. 3 : 72-85.
 
66. . 2548. การพัฒนาการทำความสะอาดมือของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 15. 3 : 28-44.
 
67. . 2548. ความปวดของผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล: ประสบการณ์ของผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครอง, เชียงใหม่เวชสาร, 44. 3 : 39-39.
 
68. . 2548. จิรภัทร ประเสริฐศักดิ์, หรรษา เศรษฐบุปผาศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ. (2548). การรับรู้บรรยากาศในหอผู้จิตเวชของผู้พยาบาลในโรงพยาบาลสวนปรุง. ;วารสารสวนปรุง, 21(3), p. 47-58., สวนปรุง, 21. 3 : 47-58.
 
69. . 2548. นภาพร โนรี, หรรษา เศรษฐบุปผาศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวช ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง, สวนปรุง, 21. 3 : 35-46.
 
70. . 2548. พิมพาภรณ์ แก้วมา, หรรษา เศรษฐบุปผาศรีนวล วิวัฒน์คุณูปการ (2548) การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ปวยสหทัยของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง, วารสารสวนปรุง, 21. 3 : 21-34.
 
71. . 2548. การทดสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล, วารสารสภาการพยาบาล , 20. 3 : 1-18.
 
72. . 2548. ความต้องการของผู้ปกครองชาวกระเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาเลเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, พยาบาลสาร, 32. 3 : 86-98.
 
73. . 2548. ความต้องการของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่บ้าน, พยาบาลสาร, 32. 3 : 99-111.
 
74. . 2548. ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ , วารสารพยาบาล, 54. 3 : 154-163.
 
75. . 2548. ผลการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันระหว่างมารดาทารกของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด, พยาบาลสาร, 32. 3 : 1-18.
 
76. . 2548. ผลของการให้ข้อมูลสื่อสัญญาณทารกต่อการรับรู้และการตอบสนองของมารดาที่มีบุตรคนแรก, พยาบาลสาร, 32. 3 : 31-46.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th