KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2007. An evaluation of childbirth policy in Thailand: A case study in the Southern part of Thailand. , 11(4), 227-239., Thai Journal of Nursing Research, 11. 4 : 227-239.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 652 KB)
 
2. . 2007. Development of A Program for Enhancing Nurses’ Capacity to Wean Patients from Mechanical Ventilation, Thai Journal of Nursing Research, 11. 4 : 281-294.
 
3. . 2007. Development of quality indicators of important aspect of nosocomial infection prevention and control. , 1(1), 197-219, Chiang Mai University Journal, 1. 1 : 197-219.
 
4. . 2007. Factors associated with the success in implementing health promoting schools, Thai Journal of Nursing Research, 11. 3 : 214-225.
 
5. . 2007. Impact evaluation of volunteer-based home care program for Thai older people, Chulalongkorn Medical Journal, 51. 2 : 89-100.
 
6. . 2007. สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตน้ำตาลทราย., พยาบาลสาร, 34. 4 : 70-81.
 
7. . 2006. Development of performance indicators for Thai autonomous hospitals, Chiang Mai University Journal , 5. 3 : 407-421.
 
8. . 2006. ผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหาการดื่มสุราของผู้ติดสุราที่รับบริการโรงพยาบาลสวนปรุง (Effect of motivational enhancement therapy among alcohol dependence clients receiving service at Suan Prung Psychiatric Hospital), วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (Journal of Psychiatric Association Thailand), 51. 3 : 25-35.
 
9. . 2550. การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและ/หรือยาเพื่อควบคุมน้ำหนัก ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ ความรู้ และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนในนักศึกษาพยาบาลสตรี, วารสารพยาบาลรามาธิบดี, 13. 2 : 200-217.
 
10. . 2550. ภาวะสุขภาพลพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 17. 2.
 
11. . 2550. การเปรียบเทียบการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่ง และชั้นปีที่สี่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, พยาบาลสาร, 34. 2 : 1-7.
 
12. . 2550. การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่าย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์., จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 17. 1 : 18-29.
 
13. . 2550. การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่ายโดยการใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 17. 1 : 18-29.
 
14. . 2550. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการทำความสะอาดมือสำหรับพยาบาล, พยาบาลสาร, 34. 2 : 39-50.
 
15. . 2550. สมรรถนะด้านวิทยาการสารสนเทศของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 17. 1 : 6-17.
 
16. . 2550. สมรรถนะด้านวิทยาการสารสนเทศของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 17. 1 : 6-17.
 
17. . 2550. ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา: ข้อวิพากษ์และข้อเสนอแนะวิธีการคำนวณ, พยาบาลสาร, 34. 4 : 1-9.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 186 KB)
 
18. . 2550. มุมมองเกี่ยวกับภาวะหมดประจำเดือน ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุน, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 26. 4 : 357-366.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 1281 KB)
 
19. . 2550. ผลของการเรียนโดยใช้แผนที่ความคิดต่อความสามารถในการวางแผนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล, พยาบาลสาร, 34. 3 : 1-10.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 164 KB)
 
20. . 2550. .ลำเจียก กำธร,หรรษา เศรษฐบุปผา,ชาลินี สุวรรณยศ.ความผูกพันในครอบครัว ความเชื่อที่ไร้เหตุผล และภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยวชน, พยาบาลสาร , 34. 1 : 88-100.
 
21. . 2550. Factors Influencing Length of Stay in Adult Intensive Care Units at a University Hospital in Thailand, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 6. 1 : 75-86.
 
22. . 2550. Fear and suffering during childbirth among Thai women, Thai Journal of Nursing Research, 11. 1 : 49-61.
 
23. . 2550. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ, วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 30. 1 : 36-46.
 
24. . 2550. การบำบัดแบบเสริมในผู้ที่เป็นเบาหวานที่หน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง , พยาบาลสาร, 34. 4 : 129-138.
 
25. . 2550. การประเมินผลโปรแกรมการป้องกันความรุนแรงสำหรับนักศึกษาพยาบาล, วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 21. 1 : 16-31.
 
26. . 2550. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นรายการอ้างอิงงานวิจัยทางการพยาบาล, พยาบาลสาร (In Press).
 
27. . 2550. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบประเมินแฟ้มงานสำหรับนักศึกษาพยาบาล, การศึกษาพยาบาล, 18. 1 : 2-8.
 
28. . 2550. การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, พยาบาลสาร, 34. 4 : 148-157.
 
29. . 2550. การสนับสนุนทางสังคม ความพร้อมในการดูแล และความเครียดของมารดาเด็กออติสติก/ Social Support, Caregiving Preparedness and Stress Among Mothers of Autistic Children, Nursing Journal, 34. 1 : 64-75.
 
30. . 2550. การให้การปรึกษา: มุมมองของผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในชุมชน, Journal of Nursing Science, 2007. 1 : 35-46.
 
31. . 2550. ความบกพร่องทางเพศและการจัดการในสตรีที่เป็นมะเร็งทางนรีเวชหลังได้รับการรักษา. : ; , มหาวิทยาลัยบูรพา.
 
32. . 2550. คุณภาพการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยอายุรกรรม , วารสารสภาการพยาบาล , 22. 4 : 50-63.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 801 KB)
 
33. . 2550. นันทิกา,ดาราวรรณต๊ะปินตา,ชาลินี สุวรรณยศ. ผลของโปแกรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ ต่อคุณค่าในตนเอง ของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 34. 1 : 101-109.
 
34. . 2550. แบบแผนการนอนหลับและปัจจัยรบกวนการนอนหลับของผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลชุมชน, พยาบาลสาร, 34. 1 : 18-28.
 
35. . 2550. ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลผู้ป่วยขณะใส่เครื่องช่วยหายใจ, วารสารการศึกษาพยาบาล, 18. 1 : 9-15.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 9470 KB)
 
36. . 2550. ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำ ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 16. 2 : 226-233.
 
37. . 2550. ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการทำงานของตำรวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 34 : 142-152.
 
38. . 2550. ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร, พยาบาลสาร, 34. 1 : 154-163.
 
39. . 2550. ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช, พยาบาลสาร, 34. 1 : 154-163.
 
40. . 2550. ปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อและได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์: มุมมองผู้เกี่ยวข้อง. , วารสารวิชาการสาธารณสุข, 16. 1 : 113-122.
 
41. . 2550. ผลการใช้บทเรียนการดูแลเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 9. 1 : 85-97.
 
42. . 2550. ผลการใช้บทเรียนการดูแลเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9. 1 : 85-97.
 
43. . 2550. ผลของการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารต่อความพึงพอใจของผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและของพยาบาล, พยาบาลสาร, 34. 1 : 41-52.
 
44. . 2550. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม, พยาบาลสาร, 34. 4 : 116-128.
 
45. . 2550. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม , พยาบาลสาร, 34. 3 : 124-133.
 
46. . 2550. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลโดยผ่านสื่อวิดิทัศน์ต่อความกลัวการได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองของเด็กวัยก่อนเรียน, พยาบาลสาร, 34. 1 : 29-40.
 
47. . 2550. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 16. 3 : 390-399--.
 
48. . 2550. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวดถนน จังหวัดสงขลา, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 16. 3 : 400-407.
 
49. . 2550. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน จังหวัดสงขลา, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 16. 3 : 400-408.
 
50. . 2550. ลินจง โปธิบาล, สุภาพ อารีเอื้อ, วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์, วณิชา พึ่งชมภู และทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์. (2550). การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 8(4), 43-55, ..
 
51. . 2550. วิปัจจัยด้านการยศาสตร์และอัตราความชุกของอาการปวดทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนสารกึ่งตัวนำในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ., วารสารวิชาการสารธารณสุข,, 16. 2 : 226-233.
 
52. . 2549. Developmenmt of Performance Indicators for Thai Autonomous University Hospitals. (Wipada Kunaviktikul, W., Srisuphan, W., Moongtui, W., Yimyam, S., & Vuttanon, N. ) , Chiang Mai University Journal, 5. 3 : 407-421.
 
53. . 2549. การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรของโรงพยาบาล, วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ, 12 : 1-18.
 
54. . 2549. ก๊าซในหลอดเลือดแดง: บทบาทพยาบาลในการวิเคราะห์ผล Arterial blood gas: Roles of nurse in an analysis, พยาบาลสาร, 33. 4 : 26-31.
 
55. . 2549. การจัดการอาการปวดโดยพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามการรายงานของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, พยาบาลสาร , 33. 4 : 92-104.
 
56. . 2549. การจัดการอาการปวดและผลลัพธ์ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด, พยาบาลสาร, 33. 4 : 78-91.
 
57. . 2549. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของผู้ป่วยมะเร็ง, พยาบาลสาร, 33. 4 : 117-129.
 
58. . 2549. ประสบการณ์ชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (Lived Experienced of Breast Cancer Survivors), พยาบาลสาร (Nursing Journal), 33. 4 : 105-116.
 
59. . 2549. โปรแกรมการปฏิบัติการที่บ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง, วารสารจุฬาลงกรณ์เวชสาร, 50. 10 : 707-725.
 
60. . 2549. ผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการให้อาหารทารกและเด็กป่วยของนักศึกษาพยาบาล, พยาบาลสาร, 33. 4 : 13-25.
 
61. . 2549. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับพยาบาล, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 16. 3 : 44-52.
 
62. . 2549. สมรรถภาพทางกายของพนักงานโรงงานผักดองบรรจุกระป๋อง, วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 36. 2 : 87-100.
 
63. . 2549. ทรียาพรรณ สุภามณีและคัทลียา ศิริภัทรากูร.(2549).เจตคติ บรรทัดฐาน กลุ่มอ้างอิงและความตั้งใจในการจัดการความเสี่ยงของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่ดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหลอดคอ, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์, 3. 2 : 12-22.
 
64. . 2549. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการถูกทำร้ายในผ้สูงอายุสตรีไทย, วารสารสภาการพยาบาล, 21. 3 : 31-46.
 
65. . 2549. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร การสนับสนุนทางสังคม กับความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก, พยาบาลสาร, 33. 3 : 79-93.
 
66. . 2549. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพแอมเฟตามีนซ้ำของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์, พยาบาลสาร, 33. 3 : 34-46.
 
67. . 2549. ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้เรื่องการให้ยาเด็กของนักศึกษาพยาบาล, พยาบาลสาร(ฉบับพิเศษ), 33. 3 : 1-12.
 
68. . 2549. ผลการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณุสขให้เป็นผู้นำในโปรแกรมการเลิกบุหรี่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. , วารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช, 25. 65 : 12-27.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th