KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2008. Life skills programmes for chronic mental illnesses, Cochrane Database of Systematic Reviews, 2008. 2 : 1-33.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 295 KB)
 
2. . 2008. Development of the body image self-schema scalew and the body image possible selves scale for Thai middle-aged women, Thai Journal of Nursing Research, 12(1), 40-54., 12. 1 : 40-54.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 157 KB)
 
3. . 2008. Experiecnces of caregivers of spouses with head and neck cancer undergoing radiation therapy, Thai Journal of Nursing Research, 12. 3 : 207-218.
 
4. . 2008. Improvement of nursing students' critical thinking skills through problem-based learning in the People's Republic of China: A quasi-experimental study, Nursing and Health Sciences, 10. 1 : 70-76.
 
5. . 2008. Nurse staffing and cost of care in Adult intensive care units in a university hospital in Thailand, Nursing and Health Sciences, 10. 1 : 31-36.
 
6. . 2008. Perspectives on wisdom-health of Thai Buddhist Nurses through Meditation., Thai Journal of Nursing Research, 12. 4 : 297-309.
 
7. . 2008. Symptom Management in Patients with Cancer of the Female Reproductive System Receiving Chemotherapy, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , 9. 4 : 741-745.
 
8. . 2008. การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, พยาบาลสาร, 35. 4 : 46-56.
 
9. . 2008. การดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาในสถานสงเคราะห์คนชรา, พยาบาลสาร, 35. 1 : 36-45.
 
10. . 2008. ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 17. 1 : 31-39.
 
11. . 2007. Development of a Program for Enhancing Nurses Capacity to Wean Patients from Mechanical Ventilation, Thai Journal of Nursing Research, 11. 4 : 281-294.
 
12. . 2007. Clean care is safer care, จุลสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ, 8. 2, 3 Page.
 
13. . 2007. Development of competency inventory for registered nurses in the People Republic of China: Scale development, International Journal of Nursing Studies, 44. 5.
 
14. . 2007. Nursing competency and organizational climate as perceived by staff nurses in a Chinese University Hospital, Nursing and Health Sciencs, 9. 3 : 221-227.
 
15. . 2007. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (Effect of Nutritional Supporting Program on Nutritional Status in Breast Cancer Survivors), พยาบาลสาร (Nursing Journal), 34. 3 : 124-133.
 
16. . 2007. Developement of Quality Indicator on Important Aspects of Nosocomial Infection Prevention and Control, Chiangmai University Journal of Social Science and Humanities, 1. 1 : 197-219.
 
17. . 2007. Development of quality indicators on important aspects of nosocomial infection prevention and control, Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities, 1. 1 : 197-219.
 
18. . 2551. ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน, วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 22. 1 : 51-66.
 
19. . 2551. พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป, วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 22. 1 : 16-30.
 
20. . 2551. • จีระพรรณ สุริยงค์, ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ, ชาลินี สุวรรณยศ. ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท, พยาบาลสาร, 35. 3 : 97-106.
 
21. . 2551. • นิศากร โพธิมาศ,หรรษา เศรษฐบุปผา,ชาลินี สุวรณยศ.ผลของตัวแบบสัญญลักษณ์และตัวแบบจริงต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์. , พยาบาลสาร, 35. 2 : 71-80.
 
22. . 2551. • อัศวินี นามะกันคำ,,ชาลินี สุวรณยศ,พจนีย์ ภาคภูมิ,วราวรรณ ภูมิคำ.ความเครียดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วย., พยาบาลสาร , 35. 2 : 26-36.
 
23. . 2551. • อัศวินี นามะกันคำ,สมบัติ สกุลพรรณ,ชาลินี สุวรณยศ.ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. , พยาบาลสาร , 35. 3 : 12-20.
 
24. . 2551. Development of Quality Indicators of Health Promotion Organization, Nursing Research, 35. 3 : 21-31.
 
25. . 2551. Effect of Educative-Supportive Program on Quality of Life in Breast Cancer Survivors. , Thai Journal of Nursing Research, 12. 3 : 179-194.
 
26. . 2551. Nurse Staffing and Adverse Patient Outcomes, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 7. 1 : 59-71.
 
27. . 2551. The development of a culturally sensitive educational programme to increase the perception, self-efficacy, and practice of Thai Moslem women regarding breast self-examination (BSE), สงขลานครินทร์เวชสาร, 26. 1 : 16-24.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 118 KB)
 
28. . 2551. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความเจ็บปวด ในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ , 14 : 15-25.
 
29. . 2551. ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของบิดามารดาเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในเด็กอายุ1 – 4 ปี , วารสารอุบัติเหตุ, 27. 1 : 5-15.
 
30. . 2551. ณัฐิดา นิมิตรดี, หรรษา เศรษฐบุปผา และ สมบัติ สกุลพรรณ์. (2551). ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเลิกดื่มแอลกอฮอลล์ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการอดสุรา., พยาบาลสาร, 35. 3 : 154-164.
 
31. . 2551. นิศากร โพธิมาศ, หรรษา เศรษฐบุปผา, และ ชาลินี สุวรรณยศ. (2551). ผลของตัวแบบสัญลักษณ์และตัวแบบจริงต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลล์ของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์, พยาบาลสาร, 35. 2 : 71-80.
 
32. . 2551. ปนัดดา ธีระเชื้อ, หรรษา เศรษฐบุปผา, และ สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์. (2551). ผลของโปรแกรมการควบคุมตนเองต่อพฤติกรรมการดื่มของผู้ติดสุรา, พยาบาลสาร, 35. 3 : 142-154.
 
33. . 2551. ปัจจัยทำนายการออกกำลังกายของผู้ช่วยพยาบาล., พยาบาลสาร, 35. 1 : 22-35.
 
34. . 2551. ผลของการเตรียมอย่างมีแบบแผนต่อการปฏิบัติตนเมื่อได้รับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่เป็นโรคมะเร็ง ฉบับ , วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 1. 1 : 70-80.
 
35. . 2551. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะหัวใจวาย, พยาบาลสาร, 35. 3 : 49-58.
 
36. . 2551. ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการป้องกันอาการหอบหืด, พยาบาลสาร, 35. 1 : 68-78.
 
37. . 2551. พฤติกรรมการใช้สารเคมีและปัญหาสุขภาพในผุ้ประกอบอาชีพหัตกรรมไม้มะม่วง, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 17. 6 : 951-971.
 
38. . 2551. พฤติกรรมการป้องกันและกลุ่มอาการผิดปกติทางโครงร่างกล้ามเนื้อของช่างเย็บจักรในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป, วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 22. 1 : 16-30.
 
39. . 2551. พัชรี วัฒนาเมธี, หรรษา เศรษฐบุปผา, และ ขวัญพนมพร ธรรมไทย. (2551). ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะการแก้ปัญหาต่อภาวะซึมเศร้าของคนพิการ. , พยาบาลสาร, 35. 3 : 121-130.
 
40. . 2551. วิศิษฐ์ ศิริภูวนันท์, ยุวยงค์ จันทรวิจิตร, และ นงเยาว์ อุดมวงศ์. (2551). การตรวจรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลในหน่วยปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่, วารสารสภาการพยาบาล, 23. 1 : 74-85.
 
41. . 2550. การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเฉพาะเจาะจงในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 17. 3 : 6-17.
 
42. . 2550. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กแรกเกิด-5 ปี และพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของเด็ก ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า , วารสารระบบสาธารณสุข , 1. 3 – 4 .
 
43. . 2550. การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู่รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม/ Reducing Nutritional Risk factors of Breast Cancer in Ralatives of Breast Cancer Survivors, Nursing Journal, 34. 4 : 148-157.
 
44. . 2550. นิดารัตน์ ชูวิเชียร หรรษา เศรษฐบุปผา ขวัญพนมพร ธรรมไทย ณรงค์ มณีทอน (2550)ผลของศิลปบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ, พยาบาลสาร, 34. 4 : 45-57.
 
45. . 2550. อำพันธ์ เรียงเสนาะหรรษา เศรษฐบุปผา สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ( 2550)ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลด้านจิตใจของผู้ป่วยเอดส์: ลักษณะของภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา , พยาบาลสาร, 34. 4 : 158-171.
 
46. . 2550. เรมวล นันท์ศุภวัฒน์. กุลวดี อภิชาติบุตร. อรอนงค์ วิชัยคำ. คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง.(2550). การใช้แฟ้มสะสมงานในการศึกษากระบวนวิชาการบริหารหารพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. Using portfolio in nursing administration course among nursing students faculity of nursing, Chiang Mai University . , วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 1,. 1 : 14-22.
 
47. . 2550. การเสริมทักษะในการให้อาหารทางสายให้อาหารของนักศึกษาพยาบาล , พยาบาลสาร , 34. 3 : 11-18.
 
48. . 2550. การอธิบายลักษณะความเจ็บปวดและระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดของเด็กวัยเรียนภาคใต้ตอนล่างที่รับการการรักษาในโรงพยาบาล, พยาบาลสาร, 34. 3 : 86-97.
 
49. . 2550. ปัจจัยด้านจิตสังคมและความเครียดจากการทำงานของตำรวจจราจรในจังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 34. 3 : 143-152.
 
50. . 2550. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยรุ่น (Effect of Self-regulation Program on Self-efficacy Toward Aggressive Behavior Control Among Adolescents), พยาบาลสาร (Nursing Journal), 34. 3 : 98-110.
 
51. . 2550. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาล, พยาบาลสาร, 34. 3 : 73-85.
 
52. . 2550. สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลที่ไม่คุกคามต่อร่างกาย, พยาบาลสาร, 34. 3 : 60-72.
 
53. . 2550. โยคะกับการสร้างเสริมสุขภาพ, วารสารวิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช , 26. 68 : 23-28.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th