KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2009. Ladda Sanseeha, Ratanawadee Chontawan, Hunsa Sethabouppha, Chamlong Disayavanish, Sue Turale. (2009) Illness perspectives of Thais diagnosed with schizophrenia, Nursing & Health Sciences, 11. 3 : 306-311.
 
2. . 2009. Factors Affecting Thai Workers' Use of Hearing Protection, AAOHN, 57. 11 : 455-463.
 
3. . 2009. Factors affecting Thai workers' use of hearing protection., AAOHN journal : official journal of the American Association of Occupational Health Nurses , 57. 11 : 455-463.
 
4. . 2009. Health meaning and practices among midwife professional Thai women, Thai Journal of Nursing Research, 13. 1 : 55-66.
 
5. . 2009. Health Meanings and Practices Among Midlife Professional Thai Women, Thai Journal of Nursing Research, 13. 1 : 35-67.
 
6. . 2009. Health meanings and practices among midlife professional Thai women, Thai Journal of Nursing Research,, 13. 1 : 55-67.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 371 KB)
 
7. . 2009. Piriyalux Sirisupluxana, Kasara Sripichyakan, Tipaporn Wonghongkul, Hunsa Sethabouppha, Ph.D, RN., and Penny F. Pierce, (2009) The meaning of complementary therapy from the perspective of Thai women with breast cancer. Nursing and Health Science. Received 15 August 2008; accepted 29 September 2008, Nursing and Health Science., 2009.
 
8. . 2009. Predictors of early stages of smoking uptake among male adolescents, Thai Journal of Nursing Research, , 13 . 1 : 28-42.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 476 KB)
 
9. . 2009. The application of problem-based learning in Chinese baccalaureate nursing education, Nursing Education Perspectives, 30. 4 : 250-252.
 
10. . 2009. การรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นและพฤติกรรมการป้องกันของคนงานโรงงาน เซรามิก., วารสารวิชาการสาธารณสุข, 18. 4 : 587-596.
 
11. . 2008. The effectiveness of a promotional programme on hand hygiene compliance and nosocomial infections in a neonatal intensive care unit, International Journal of Nursing Practice, 14. 1 : 315-321.
 
12. . 2552. การทบทวนสถานการณ์และพัฒนาผังพิสัยงานวิจัยเกษตรอินทรีย์:สุขภาพของเกษตรกร, วารสารสุขภาพภาคประชาชน, 4. 4 : 29-37.
 
13. . 2552. การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตรกับเกษตรกรที่ใช้เกษตรอินทรีย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร (Nursing Journal), 36. 2 : 63-80.
 
14. . 2552. ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, พยาบาลสาร, 36. 2 : 81-94.
 
15. . 2552. ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน, วารสารสภาการพยาบาล, 24. 1 : 49-61.
 
16. . 2552. ภาวะโลกร้อน (global warming): ความรับผิดชอบร่วมกันของคนไทย, วารสารสุขภาพภาคประชาชน, 4. 3 : 56-60.
 
17. . 2552. การประเมินผลโครงการสร้างเสริมความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคสารไอโอดีน, การพยาบาลและการศึกษา, 2. 1 : 60-76.
 
18. . 2552. ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 2. 3 : 50-63.
 
19. . 2552. ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยาของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 , วารสารการพยาบาลและการศึกษา , 2. 3 : 50-63.
 
20. . 2552. ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, พยาบาลสาร, 36. 4 : 46-58.
 
21. . 2552. ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย และอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้น, พยาบาลสาร, 36. 4 : 85-95.
 
22. . 2552. ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ, พยาบาลสาร, 36. 4 : 73-84.
 
23. . 2552. ผลของการออกกำลังกายแบบฟ้อนเจิง มช. ต่อระดับไขมันในเลือด ในผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด, พยาบาลสาร, 36. 4 : 35-45.
 
24. . 2552. ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย และ วณิชา พึ่งชมภู. (2552). การสำรวจผลกระทบเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารโรคเอดส์, 21(4), 179-189, ..
 
25. . 2552. ลินจง โปธิบาล, ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์ และ วณิชา พึ่งชมภู. (2552). การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 39(3), 309-321, ..
 
26. . 2552. หรรษา เศรษฐบุปผา (2008) การบำบัดดูแลเชิงรุกสำหรับผุ้ป่วยจิตเวช: ใกล้บ้าน สมานใจ, พยาบาลสาร, 35. 3 : 39-48.
 
27. . 2552. อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, รัชตะวรรณ โอฬาพิริยกุลและ คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวงความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเขตภาคใต้เกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (2552), พยาบาลสงขลานครินทร์, 29. 2 : 31-38.
 
28. . 2552. อุบัติเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพผลิตเกมส์ไม้ , วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 39. 2 : 131-140.
 
29. . 2551. การพัฒนาการจัดการความปวดทางการพยาบาลในผู้ป่วยศัลยกรรม, วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 16. 4 : 1-11.
 
30. . 2551. บทบาทพยาบาลในการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันโรคนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ, พยาบาลสาร, 35. 4 : 23-33.
 
31. . 2551. สิ่งก่อความเครียดของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน, พยาบาลสาร, 35. 4 : 98-107.
 
32. . 2551. การประเมินผลการจัดการเล่นในโครงการ "วันแห่งการเล่น" ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วารสาร 2551 ; 1 : 23 - 35., การพยาบาลและการศึกษา, 1. 3 : 23-36.
 
33. . 2551. การพัฒนาบทบาทพยาบาลด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วย, พยาบาลสาร, 35. 3 : 32-38.
 
34. . 2551. สุขภาพเกษตรกรไทย: ทางเลือกใหม่กับเกษตรอินทรีย์, วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 24. 3 : 53-65.
 
35. . 2551. Effect of Educative-Supportive Program on Quality of Life in Breast Cancer Survivors, Thai Journal of Nursing Research, 12. 3 : 179-194.
 
36. . 2551. ทักษะชีวิตตามการรับรู้ของผู้ดูแล การสนับสนุนทางสังคม และการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท/ Life Skills as Perceived by Caregivers, Social Support, and Perceived Stigma Among Persons with Schizophrenia, Nursing Journal, 35. 3 : 107-120.
 
37. . 2551. ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านต่อทักษะการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท/Effect of the family Caregiving Program on Caregiving Skills AMong Caregivers of Patients with Schizophrenia, Nursing Journal, 35. 3 : 97-106.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th