KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2010. Development of Thai nurses’ caring behavior scale, Pacific Rim International Journal of Nursing Research,, 14. 1 : 32-44.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 681 KB)
 
2. . 2010. Effects of a cognitive adjustment program for Thai parents, Nursing and Healthy Science, 12. 3 : 306-313.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 229 KB)
 
3. . 2010. Family Strength in Caring for a Stroke Survivor at Home. , Pacific Rim International Journal o fNursing Research , 14. 1 : 17-31.
 
4. . 2010. Knowledge and involvement of nurses regarding national health policy, Nursing and Health Science, 12 : 221-227.
 
5. . 2010. Kunaviktikul ,W., Nantsupawat, R., Sngounsiritham, U., Akkadechanunt,T., Chitpakdee, B., Wichaikhum, O., Wonglieukirati, R., Chontawan, R., Keitlertnapha, P.,Thungaraenkul ,P., Abhicharttibutra, K., Sanluang, C. S., Lirtmunlikaporn, S., Chaowalaksakun, P.(2510). Knowledge and involvement of nurses regarding health policy development in Thailand. , Nursing & health sciences , 12. 2 : 221-227.
 
6. . 2010. Narisa Wongpanarak, Warunee Fongkaew, Hunsa Sethabouppha, Marianne T. Marcus, Darunee Rujkorakarn. (2010) Early Adolescent Thais’ Perceptions of Sexual Identity , Pacific Rim International Journal of Nursing , 14. 2 : 112-121.
 
7. . 2010. Northeastern Thai adolescents’ perceptions of being unmarried and pregnant, Pacific Rim International Journal of Nursing Research,, 14. 2 : 149-161.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 1848 KB)
 
8. . 2010. ความรู้และการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวกับนโยบายสุขภาพแห่งชาติ, วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 28. 2 : 64-71.
 
9. . 2010. ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ , วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 5. 2 : 51-60.
 
10. . 2010. สรัญญา วรรณชัยกุล,หรรษา เศรษฐบุปผา,สุวิท อินทอง,สถิตย์ วงศ์สุรประกิต. (2553). ความพึงพอใจในภาพลักษณ์และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน. พยาบาลสาร. 37(4) : 167 - 179. (เผยแพร่ระดับชาติ), พยาบาลสาร, 37. 4 : 167-179.
 
11. . 2009. Factors Affecting Thai Workers' Use of Hearing Protection , American Association of Occupational Health Nurses , 57 . 11 : 455-463.
 
12. . 2553. ผลขแงการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการควบคุมการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 20. 2 : 35-49.
 
13. . 2553. การประเมินผลกระบวนการสอนในการฝึกปฏิบัติกระบวนวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อขั้นสูง 2, พยาบาลสาร, 37. 2 : 141-154.
 
14. . 2553. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, พยาบาลสาร, 37. 4 : 21-34.
 
15. . 2553. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นโรงพยาบาลแพร่, พยาบาลสาร, 37. 4 : 35-45.
 
16. . 2553. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา, พยาบาลสาร, 37. 4 : 7-20.
 
17. . 2553. ความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด, พยาบาลสาร, 37. 4 : 46-55.
 
18. . 2553. การปฏิบัติของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกครอบครัวบ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 37. พิเศษ : 74-88.
 
19. . 2553. การประเมินผลโครงการ การสร้างสมรรถนะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์: การป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 37. พิเศษ : 141-155.
 
20. . 2553. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยโดยใช้การเล่น: การเรียนรู้ของพนักศึกษาพยาบาลผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติ, พยาบาลสาร, 37. พิเศษ : 105-115.
 
21. . 2553. บทบาทของพยาบาลกับการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่สำหรับผู้สูงอายุ, พยาบาลสาร, 37. พิเศษ : 130-140.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 165 KB)
 
22. . 2553. โภชนาการสำหรับสตรีมีครรภ์, พยาบาลสาร, 37. พิเศษ : 116-129.
 
23. . 2553. การดำรงบทบาทมารดา และภาวะซึมเศร้าหลังคลอด, พยาบาลสาร, 37. 3 : 36-48.
 
24. . 2553. การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย , พยาบาลสาร, 37. 3 : 24-35.
 
25. . 2553. การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาก, พยาบาลสาร, 37. 3 : 12-23.
 
26. . 2553. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีความเจ็บป่วยวิกฤตในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 37. 3 : 62-75.
 
27. . 2553. การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกตามหลักการของดีไออาร์, พยาบาลสาร, 37. 3 : 1-11.
 
28. . 2553. บรรยากาศจริยธรรมในโรงพยาบาล และพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน, พยาบาลสาร, 37. 3 : 103-120.
 
29. . 2553. ปัจจัยทำนายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้, พยาบาลสาร, 37. 3 : 91-102.
 
30. . 2553. ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดอักเสบ, พยาบาลสาร, 37. 3 : 49-61.
 
31. . 2553. ผลของการออกกำลังกายต่ออาการปวด ความรู้ฝืดติดข้อเข่า และความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวันในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมในชุมชน, พยาบาลสาร, 37. 3 : 132-146.
 
32. . 2553. อิทธิพลของอาการอ่อนเปลี้ย และอาการนอนหลับแปรปรวนต่อการทำกิจกรรมของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, พยาบาลสาร, 37. 3 : 76-90.
 
33. . 2553. การสร้างเสริมสุขภาพกับการพยาบาล, พยาบาลสาร, 37. พิเศษ : 1-3.
 
34. . 2553. การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน: แนวคิดเพื่อการบริหารค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรทางด้านสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข, พยาบาลสาร, 37. 2 : 1-4.
 
35. . 2553. การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก, พยาบาลสาร, 37. 2 : 109-123.
 
36. . 2553. การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของพยาบาลและอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ, พยาบาลสาร, 37. 2 : 95-108.
 
37. . 2553. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง ณ คลินิกผากครรภ์ในอำเภอแม่สะเรียง, พยาบาลสาร, 37. 2 : 170-181.
 
38. . 2553. ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ, พยาบาลสาร, 37. 2 : 81-94.
 
39. . 2553. ผลของการให้ข้อมูลตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นแผลแปปติดเรื้อรัง, พยาบาลสาร, 37. 2 : 64-80.
 
40. . 2553. ผลโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการล้างมือของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน, พยาบาลสาร, 37. 2 : 52-63.
 
41. . 2553. ผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน, พยาบาลสาร, 37. 2 : 15-26.
 
42. . 2553. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีมีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ ระดับปฐมภูมิเขตหนึ่ง จังหวัดเชียงราย, พยาบาลสาร, 37. 2 : 4-16.
 
43. . 2553. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยบาดเจ็บที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก, พยาบาลสาร, 37. 1 : 39-50.
 
44. . 2553. บรรยากาศในการเรียนรู้ขององค์กรกับการจัดการความรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้, พยาบาลสาร, 37. 1 : 51-60.
 
45. . 2553. โปรแกรมส่งเสริมการจัดผู้คลอดในท่าศีรษะสูงและการปฏิบัติของพยาบาลผดุงครรภ์, พยาบาลสาร, 37. 1 : 73-85.
 
46. . 2553. ผลของการนวดฝีเย็บต่อการบาดเจ็บของฝีเย็บในการคลอดปกติ, พยาบาลสาร, 37. 1 : 96-107.
 
47. . 2553. ผลของการนวดและสุคนธบำบัดต่อความเจ็บปวดในการคลอดครรภ์แรก, พยาบาลสาร, 37. 1 : 141-151.
 
48. . 2553. ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจด้วยภาพและเสียงต่อความกลัวการตัดเฝือกในเด็กวัยเรียน, พยาบาลสาร, 37. 1 : 108-117.
 
49. . 2553. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของหญิงมีครรภ์, พยาบาลสาร, 37. 1 : 118-128.
 
50. . 2553. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, พยาบาลสาร, 37. 1 : 152-164.
 
51. . 2553. ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ดูแลเด็ก, พยาบาลสาร, 37. 1 : 129-140.
 
52. . 2553. กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนแรงงานนอกระบบ:กรณีศึกษาพื้นที่บูรณาการนำร่องภาคเหนือ , พยาบาลสาร, 37. 7 : 18-33.
 
53. . 2553. การชี้บ่งปัจจัยคุกคามสุขภาพ ภาวะสุขภาพการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน: การวิเคราะห์สถานการณ์ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม. , พยาบาลสาร, 37. 7 : 1-14.
 
54. . 2553. การรับรู้เกี่ยวกับหลักการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย, วารสารสภาการพยาบาล, 25. 1 : 27-37.
 
55. . 2553. ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม FACT-BL ฉบับภาษาไทย ในการประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ , ศรีนครินทร์เวชสาร, 25. 3 : 179-184.
 
56. . 2553. คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม อดิศักดิ์ พวงสมบัติและจุดารัตน์ ชิดทอง.(2553).ประโยชน์และอุปสรรคในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(อี-เลิร์นนิ่ง)ของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาล, พยาบาลสาร, 37. 1 : 61-72.
 
57. . 2553. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรม หญิง 1, พยาบาลสาร, 37. 2 : 155-169.
 
58. . 2553. ปัจจัยคุกคามสุขภาพ การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน พฤติกรรมการทำงานของแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดฝักอ่อน , วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 5. 2 : 40-50.
 
59. . 2553. ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของโรคมะเร็งปอด, วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 5. 2 : 61-69.
 
60. . 2553. ผลของการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรื่อง เทคนิคปราศจากเชื้อ ต่อความรู้ และการปฏิบัติ ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 , พยาบาลสาร , 37. 2 : 124-140.
 
61. . 2553. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและอาการหายใจลำบากในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, พยาบาลสาร, 37. 1 : 152-164.
 
62. . 2553. ระสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, พยาบาลสาร, 37. 2 : 155-169.
 
63. . 2553. อำพัน ไชยงำเมือง, วราภรณ์ บุญเชียง, นงเยาว์ อุดมวงศ์.(2553). การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย , พยาบาลสาร, 37. 3 : 24-35.
 
64. . 2552. ทัศนมิติของผู้นำทางการพยาบาลในการพัฒนาวิชาชีพ: กรณีศึกษาศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ, พยาบาลสาร, 36. 4 : 1-9.
 
65. . 2552. การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมการติดเชื้อโดยพยาบาลประสานงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 19. 3 : 14-27.
 
66. . 2552. การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชน, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 19. 3 : 28-39.
 
67. . 2552. ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความเชื้อด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรคปอด, จุลสารชมรมควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 19. 3 : 2-13.
 
68. . 2552. ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพปอดของเด็กต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล. , วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่, 42. 3 : 258-264.
 
69. . 2552. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความเครียด ความรู้และพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน. , วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 39. 3 : 235-243.
 
70. . 2552. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 36. 3 : 22-33.
 
71. . 2552. สิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคคลากรทางการพยาบาล, วารสารพยาบาลทหารบก, 10. 1.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th