KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2011. Phanida Juntasopeepun, Patricia M. Davidson, Sungwon Chang, Natthawan Suwan, Yupin Phianmongkhol, Jatupol Srisomboon. Development and psychometric evaluation of the Thai Human Papillomavirus Beliefs Scale, Nursing & Health Sciences, 13 : 475-480.
 
2. . 2011. Development and psychometric evaluation of the Thai Human Papillomavirus Beliefs Scale, Nursing and Health Sciences , 13. 4 : 475-480.
 
3. . 2011. Development of an oncology nursing competency scale for general professional nurses in Thailand, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 10. 1 : 1-14.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 900 KB)
 
4. . 2011. Development of instrument for measuring attitudes towards safe motorcycle driving behaviors among Thai adolescents, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 10. 2.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 385 KB)
 
5. . 2011. Diagnostic indicators for peptic ulcer perforation at a tertiary care hospital in Thailand, Clinical and Experimental Gastroenterology, 2011. 4 : 283-289.
 
6. . 2011. Head nurse leadership style and organizational effectiveness of general hospitals in Yangon, The Union of Myanmar, Myanmar Nursing and Midwifery Journal, 6. 1 : 43-52.
 
7. . 2011. Human Papillomavirus Vaccination Intention among Young Women in Thailand, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , 13 : 3213-3219.
 
8. . 2011. Job characteristics and job performance among professional nurses in the university hospitals of Yunnan Province, People’s Republic of China, Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 10. 2 : 171-180.
 
9. . 2011. Job stress and job stress and job performance among nurses in university hospitals in the People Republic of China, Chinese Nursing Research, 12.
 
10. . 2011. Knowledge about Human Papillomavirus Infection and Cervical Cancer Prevention among Nurses in Chiang Mai University Hospital, Thailand , Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12 : 823-825.
 
11. . 2011. Work empowerment and organizational commitment among nurses in Tertiary hospitals in Yunnan province, the People Republic of China, Chinese Nursing Management Journal. 12.
 
12. . 2554. Quality of life of person with Schizophrenia in Thailand, Nursing Journal, 38. 2 : 177-192.
 
13. . 2554. ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจโดยบิดามารดาต่อความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ, วารสารพยาบาลสาร, 38. 2 : 56-69.
 
14. . 2554. การสังเคราะห์การพัฒนาสุขภาวะตำบาล, วารสารสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 17 : 36-41.
 
15. . 2554. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น, พยาบาลสาร, 38 : 1-17.
 
16. . 2554. การวิเคราะห์สถานการณ์การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลระนอง, พยาบาลสาร, 38. 3 : 20-29.
 
17. . 2554. การส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านทาง Internet, จุลสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, 13. 3 : 14-15.
 
18. . 2554. ผลของการเตรียมมารดาต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่มีบุตรคนแรก, พยาบาลสาร, 38. 2 : 46-55.
 
19. . 2554. ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกต่อความหวังต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี, พยาบาลสาร, 38. 2 : 18-31.
 
20. . 2554. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการกับอาการต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด, พยาบาลสาร, 38. 2 : 1-17.
 
21. . 2554. พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใหญ่ตอนต้นที่ติดเชื้อเอชไอวี, พยาบาลสาร, 38. 2 : 32-45.
 
22. . 2554. ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของสตรีตั้งครรภ์, พยาบาลสาร, 38. 1 : 17-26.
 
23. . 2554. ผลของการดูดจุกนมหลอกขณะได้รับนมทางสายยางต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกเกิดก่อนกำหนด, พยาบาลสาร, 38. 1 : 74-84.
 
24. . 2554. ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล, พยาบาลสาร, 38. 1 : 62-73.
 
25. . 2554. ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ, พยาบาลสาร, 38. 1 : 27-39.
 
26. . 2554. ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น, พยาบาลสาร, 38. 1 : 40-51.
 
27. . 2554. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำลังกายต่อระดับไกลโคซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2, พยาบาลสาร, 38. 1 : 96-110.
 
28. . 2554. พนิดา จันทโสภีพันธ์, ณัฐวรรณ สุวรรณ, ยุพิน เพียรมงคล, จตุพล ศรีสมบูรณ์. 2554. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของนักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ, วารสารสภาการพยาบาล, 26. 3 : 48-63.
 
29. . 2554. การใช้บริการสาธารณสุขของแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน, วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 6. 1 : 11-22.
 
30. . 2554. การแปลเครื่องมือเพื่อใช้ในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม: เทคนิคและประเด็นที่ต้องพิจารณา, วารสารสภาการพยาบาล, 26. 1 : 19-28.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 8070 KB)
 
31. . 2554. การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์คนไทย โรงพยาบาลระนอง: การศึกษานำร่อง, วารสารสาธารณสุขสารภี, 1. 2 : 29-33.
 
32. . 2554. การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ, วารสารสภาการพยาบาล, 26. 1 : 94-108.
 
33. . 2554. การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ. , , วารสารสภาการพยาบาล, 26. 1 : 94-108.
 
34. . 2554. การพัฒนาศักยภาพผู้นำในการสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชน, วารสารสภาการพยาบาล, 26 : 59-69.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 8381 KB)
 
35. . 2554. ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , พยาบาลสาร, 38. 2 : 98-110.
 
36. . 2554. ความรู้ทางโภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และภาวะโภชนาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , พยาบาลสาร , 38. 2 : 98-110.
 
37. . 2554. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของนักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ , วารสารสภาการพยาบาล, 26. 3 : 48-63.
 
38. . 2554. เนตรดาว ธงซิว, หรรษา เศรษฐบุปผา และชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ (2554) ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา , พยาบาลสาร, 38. 3.
 
39. . 2554. ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง, วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 6. 2 : 90-99.
 
40. . 2554. ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ทีได้รับการเจาะน้ำคร่ำ, พยาบาลสาร, 38. 1 : 27-39.
 
41. . 2554. ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น, พยาบาลสาร, 38. 1 : 40-51.
 
42. . 2554. พรรษา หวานบุญ, หรรษา เศรษฐบุปผา และชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ (2554) ภูมิปัญญาพื้นบ้านทักษิณในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา , วารสารพยาบาลสาร, 38. 3.
 
43. . 2554. มยุรี วงศ์กวานกลม, หรรษา เศรษฐบุปผา และชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ (2554) ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา , พยาบาลสาร, 38. 5.
 
44. . 2553. การประเมินผลโครงการ การสร้างสมรรถนะของานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธ์: การป้องกันตนเองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่. , พยาบาลสาร, 37 : 141-153.
 
45. . 2553. Rangsiya Narin, Janet Ranjeet, and Jill Robinson. (2010). Effects of exercises on pain, knee joint stiffness, and physical function score inpatients with knee osteoarthritis in community. Nursing Journal, 37(3), 132-146. , พยาบาลสาร, 37. 3 : 132-146.
 
46. . 2553. การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับประเด็นจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล (The Perceptions of Nursing Students about Ethical Issues in Nursing Practice), วารสารการพยาบาลและสุขภาพ Journal of Nursing and Health Sciences, 4. 3 : 14-23.
 
47. . 2553. การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก, พยาบาลสาร, 36. 3 : 46-58.
 
48. . 2553. ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคปอดบวม, พยาบาลสาร, 37. 3 : 49-61.
 
49. . 2553. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม. , วารสารสภาการพยาบาล, 25. 3 : 121-139.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th