KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2012. "การสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา:ความหมายและมุมมองที่แตกต่าง " , พยาบาลสาร, 39. 4 : 169-178.
 
2. . 2012. Vuthiarpa, Sararud; Sethabouppha, Hunsa; Soivong, Pratum; Williams, Reg (2013). Effectiveness of a School-based Cognitive Behavioral Therapy Program for Thai Adolescents with Depressive Symptoms, Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 16. 3 : 206--.
 
3. . 2012. Connective tissue growth factor gene expression and decline in renal function in lupus nephritis, EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE, 2012. 3 : 713-718.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 427 KB)
 
4. . 2012. "การดูแลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะหลังผ่าตัดเปลี่ยนช่องทางขับถ่ายปัสสาวะ " , พยาบาลสาร, 39. 3 : 142-146.
 
5. . 2012. Phanida Juntasopeepun, Natthawan Suwan, Yupin Phianmongkhol, Jatupol Srisomboon. Factors influencing acceptance of human papillomavirus vaccine among young female college students in Thailand, International Journal of Gynecology and Obstetrics, 118. 3 : 247-250.
 
6. . 2012. Phanida Juntasopeepun, Patricia M. Davidson, Jatupol Srisomboon. Issues and challenges in implementing cervical cancer screenings in the emergence of HPV vaccination in Thailand , Collegian: Journal of the Royal College of Nursing Australia, 19 : 45-50.
 
7. . 2012. Development of a simplified Diagnostic indicators scoring system and validation for peptic ulcer perforation in development country, Clinical and Experimental Gastroenterology, 2011. 5 : 187-194.
 
8. . 2012. Factor Predicting Intent to Stay Among Nurses in General Hospital, The Republic of the Union of Myanmar, Myanmar Nursing and Midwifery Journal, 7. 1 : 7-18.
 
9. . 2012. Factors influencing acceptance of human papillomavirus vaccine among young female college students in Thailand, International Journal of Gynecology and Obstetrics.
 
10. . 2012. Impact evaluation of the volunteer-based home care program for Thai older people (Phase III), International Journal of Evidence-Based Healthcare, 10. 3 : 273-273.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 477 KB)
 
11. . 2012. Life skills programmes for chronic mental illnesses , Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 1. Art. No.: CD000381. DOI: 10.1002/14651858.CD000381.pub3. , 2012. 1 : 1-66.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 882 KB)
 
12. . 2011. Phanida Juntasopeepun, Patricia M. Davidson, Natthawan Suwan, Yupin Phianmongkhol, Jatupol Srisomboon. 2011. Human papillomavirus vaccination intention among young women in Thailand, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12 : 3213-3219.
 
13. . 2555. พนิดา จันทโสภีพันธ์, วิภาดา คุณาวิกติกุล, โรจนี จินตนาวัฒน์, วิจิตร ศรีสุพรรณ. 2555. คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย, วารสารสภาการพยาบาล, 27. 2 : 36-50.
 
14. . 2555. การเข้าถึงบริการสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของสตรีในสถานประกอบการ., วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 35. 2 : 78-91.
 
15. . 2555. การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนตำบลไชยสถาน, พยาบาลสาร, 39. 2 : 144-156.
 
16. . 2555. การพยาบาลสตรีที่เป็นโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์, วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 18.
 
17. . 2555. การพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยด้านการบริหารการพยาบาล, พยาบาลสาร, 39 : 1-13.
 
18. . 2555. คุณภาพการศึกษาพยาบาลระดับดุษฎีบัณฑิตในประเทศไทย, วารสารสภาการพยาบาล, 27. 2 : 36-50.
 
19. . 2555. นงเยาว์ อุดมวงศ์, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ, พนิดา จันทโสภีพันธ์, ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์, จินดารัตน์ ชัยอาจ, จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ, ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์. การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 39 : 97-106.
 
20. . 2555. ปัจจัยเกี่ยวข้องกับผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์, วารสารสภาการพยาบาล, 27. 3 : 11-27.
 
21. . 2555. ผลการใช้โปรแกรมอินเทอร์เน็ตในการสร้างเสริมสุขนิสัยการบริโภคอาหารในวัยรุ่นตอนต้น, พยาบาลสาร , 39. 2 : 88-100.
 
22. . 2555. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคและระดับครีเอตินินในเลือดในผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, พยาบาลสาร, 9. 2 : 14-27.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 443 KB)
 
23. . 2555. ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีโรคความดันโลหิตสูง, พยาบาลสาร, 9. 4 : 124-137.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 499 KB)
 
24. . 2555. พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนของสตรีในสถานประกอบการในเขตเมืองภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย., พยาบาลสาร, 39. 1 : 10-22.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 336 KB)
 
25. . 2554. การใช้ "การสื่อสารเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและสังคม" ในการดำเนินงานโครงการในชุมชน เขตภาคเหนือตอนบน, พยาบาลสาร, 38. 4 : 26-36.
 
26. . 2554. การเรียนรู้กระบวนการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษาพื้นที่บูรณาการนำร่องตำบลทาเหนือ, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 20. 5 : 822-831.
 
27. . 2554. ผลของการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้รับงานเย็บเสื้อผ้าไปทำที่บ้าน, พยาบาลสาร, 38. 4 : 93-105.
 
28. . 2554. ภูมิปัญญาพื้นบ้านทักษิณในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา, พยาบาลสาร, 38. 3 : 134-145.
 
29. . 2554. ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา, พยาบาลสาร, 38. 3 : 110-121.
 
30. . 2554. ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา, พยาบาลสาร., 38. 3 : 122-133.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th