KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2013. Work empowerment and burnout among registered nurses in two tertiary general hospitals , JOURNAL OF CLINICAL NURSING, 22. 19-20 : 2896-2903.
 
2. . 2013. Caregiving experiences of families living with persons with schizophrenia: a systematic review, , JBI Library, 11. 8 : 415-564.
 
3. . 2013. Doorenbos, A. Z., Juntasopeepun, P., Eaton, L. H., Rue, T., Hong, E., & Coenen, A. 2013. Palliative care nursing interventions in Thailand, Journal of Transcultural Nursing, 24. 4 : 332-339.
 
4. . 2013. DPP4-inhibitor improves neuronal insulin receptor function, Brain mitochondrial function and cognitive function in rats with insulin resistance induced by high-fat diet consumption , European Journal of Neuroscience , 37. 5 : 839-849.
 
5. . 2013. Effects of student-centred teaching on knowledge, practice, and satisfaction of clean techniques among second year nursing students, singapore nursing journal, 40. 4 : 30-37.
 
6. . 2013. Experiences of Thai individuals awaiting coronary artery bypass grafting: A qualitative stsudy, Nursing and Health Sciences, 15 : 474-479.
 
7. . 2013. Experiences of Thai individuals awaiting coronary artery bypass grafting: A qualitative study , Nursing & Health Sciences, 15. 4 : 474-479.
 
8. . 2013. Internet-Based Depression prevention in Adolescents: A systematic Review Protocol, JBI Databased of Systematic Reviews and Implementation Reports, 11. 6 : 197-206.
 
9. . 2013. Kwanjit Mahakittikhun, Daeawan thapinta, Hunsa Sethabouppha, Phannapa Kittirattanapaiboon (2013) Preduictive factors of relapse among depressive patients., Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17. 1.
 
10. . 2013. Prognostic Impact of Histology in Patients with Cervical Squamous Cell Carcinoma, Adenocarcinoma and Small Cell Neuroendocrine Carcinoma, ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, 14. 9 : 5355-5360.
 
11. . 2013. Punchompoo, W. Richardson A. and Brindle L. (2013). Experiences and Health Care Needs During the Last Year of Life of Older Person with End Stage Renal Disease (ESRD) Managed without Dialysis in Thailand. , European Journal of Palliative Care. (EAPC 2013 conference: Abstracts) : 186--.
 
12. . 2013. Reversibility of Structural and Functional Damage in a Model of Advanced Diabetic Nephropathy, J AmSoc Nephrol , 2013. 24 : 1088-1102.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 2811 KB)
 
13. . 2013. The Experiences of Thai Persons Awaiting Coronary Artery Bypass Grafting: A Qualitative Study, NURSING & HEALTH SCIENCES, 15. 4 : 474-479.
 
14. . 2013. The Impact of Thai Family Matters on Parent-Adolescent Sexual Risk Communication Attitudes and Behaviors, JOURNAL OF HEALTH COMMUNICATION, 18. 11 : 1384-1396.
 
15. . 2013. The Roles of Perceived Neighborhood Disorganization, Social Cohesion, and Social Control in Urban Thai Adolescents' Substance Use and Delinquency, YOUTH & SOCIETY, 45. 3 : 404-427.
 
16. . 2013. Wipada Kunaviktikul, Marisa Guptarak, Phanida Juntasopeepun. 2013. Strengthening Nursing Education in Three Southeast Asian Countries Program (SNESEA): A model for addressing the nursing shortage on a regional level, Nursing Education Today. 34 : 683-686.
 
17. . 2013. ประสิทธิผลของโปรแกรมการป้องกันการกลับมาดื่มซ้ำโดยใช้แนวคิดซาเทียร์ในผู้หญิงติดสุรา, Chiang Mai University Journal of Natural Science, 13. 2.
 
18. . 2556. ความกลัวการคลอดบุตรในสตรีมีครรภ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ ธันวาคม : 12-21.
 
19. . 2556. การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน , พยาบาลสาร, 40. 3 : 129-137.
 
20. . 2556. ปัจจัยที่เกี่ยวของกับการตอบสนองทางเพศของสตรีภายหลังการคลอดบุตร, พยาบาลสาร, 40. 2 : 114-125.
 
21. . 2556. A Causal Model of Well-Being Among Caregivers of People with Spinal Cord Injury , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17. 4 : 342-355.
 
22. . 2556. An Intervention Study of Changing Eating Behaviors and Reducing Weight in Thai Children Aged 10-12 , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17. 4 : 317-328.
 
23. . 2556. Casual Model of Adherence to Therapeutic Regimens among Thais with Hypertension , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17. 3 : 268-281.
 
24. . 2556. Coping Behaviors and Predicting Factors among Breast Cancer Survivors During Each Phase of Cancer Survivorship , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17. 2 : 148-166.
 
25. . 2556. Effects of a Self-management Support Program on Eating Behaviors, Physical Activity and Metabolic Control Among People with Metabolic Syndrome , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17. 4 : 371-383.
 
26. . 2556. Predicting Factors of Relapse among Persons with a Major Depressive Disorder , Pacific Rim International Journal of Nursing Research,, 17. 1 : 68-82.
 
27. . 2556. Prevalence, Stages of Change for Lifestyle-Related Cardiovascular Risk Factors, and Influencing Factors of Physical Activity among Thai Young Adults , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 17. 3 : 217-233.
 
28. . 2556. การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหลายขนานในผู้สูงอายุ, วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 7. 2 : 35-44.
 
29. . 2556. การดำเนินงานการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, พยาบาลสาร, 40. 4 : 22-33.
 
30. . 2556. การถอดบทเรียน: การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้การจัดการสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง , พยาบาลสาร, 40. 4 : 100-113.
 
31. . 2556. การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการดูแลหลังการจำหน่ายจากโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว, พยาบาลสาร, 40. 3 : 50-61.
 
32. . 2556. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการออกกำลังกายต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและสมรรถภาพปอดในผู้สูงอายุที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ พฤศจิกายน : 45-56.
 
33. . 2556. การปฏิบัติการวางแผนจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนดในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคเหนือ, พยาบาลสาร, 40. 3 : 21-29.
 
34. . 2556. การปรับปรุงแนวปฏิบัตอทางคลินิก: แนวทางและขั้นตอน, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ ธันวาคม : 97-104.
 
35. . 2556. การป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในบุคลากรของโรงพยาบาลในประเทศไทย , พยาบาลสาร, 40. พิเศษ ธันวาคม : 90-96.
 
36. . 2556. การเปรียบเทียบผลของการกำกับตนเองร่วมกับการให้ความรู้กับการให้ความรู้ต่อการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วยวัณโรคปอด, พยาบาลสาร, 40. 4 : 1-11.
 
37. . 2556. การพยาบาลสตรีมีครรภ์ที่เป็นโรคตับอักเสบบี, พยาบาลสาร, 40. 4 : 177-185.
 
38. . 2556. การพัฒนาการนิเทศการพยาบาลของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ พฤศจิกายน : 57-67.
 
39. . 2556. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, พยาบาลสาร, 40. 4 : 33-44.
 
40. . 2556. การพัฒนาทักษะ 7 Cs นักศึกษาพยาบาล มช. ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างยั่งยืน, ข่าวสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 27. 6 : 13-13.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 5160 KB)
 
41. . 2556. การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟรักษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 40. 1 : 115-126.
 
42. . 2556. การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกับสมาชิกและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, พยาบาลสาร, 40. 3 : 109-120.
 
43. . 2556. การสนับสนุนข้อมูล สมรรถนะแห่งตน และการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลเด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล, พยาบาลสาร, 40. 4 : 114-125.
 
44. . 2556. การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความสำเร็จในอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, พยาบาลสาร, 40. 4 : 162-176.
 
45. . 2556. ความรู้ เจตคติ และความตั้งใจของสตรี เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เชื้อไวรัส แพปพิลโลมาในมนุษย์ และวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์, วารสารวิชาการสาธารณสุข, 22. 2 : 335-345.
 
46. . 2556. ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และเจตคติต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอนต้น , วารสารสภาการพยาบาล, 28. 1 : 124-132.
 
47. . 2556. ท่าทางการทำงานและกลุ่มอาการผิดปกติของโครงร่างและกล้ามเนื้อในผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา, พยาบาลสาร, 40. 1 : 1-10.
 
48. . 2556. บรรยากาศองค์การและสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, พยาบาลสาร, 40. 4 : 139-149.
 
49. . 2556. แบบแผนการตอบสนองต่อความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลประจำวัน, พยาบาลสาร, 40. 1 : 127-139.
 
50. . 2556. ประสบการณ์การกลับมาเป็นซ้ำของผู้สูงอายุที่เป็นโรคติดสุรา, พยาบาลสาร, 40. 4 : 45-55.
 
51. . 2556. ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีภาวะโภชนาการเกินโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา , พยาบาลสาร, 40. 2 : 77-87.
 
52. . 2556. ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของแรงงานนอกระบบแกะสลักไม้ , พยาบาลสาร, 40. 2 : 13-25.
 
53. . 2556. ปัจจัยด้านการยศาสตร์และอาการผิดปกติโครงร่างกล้ามเนื้อของบุคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ ธันวาคม : 1-11.
 
54. . 2556. ปัจจัยทำนายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 40. 4 : 91-99.
 
55. . 2556. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ด้านเพศของสตรีภายหลังการคลอดบุตร, พยาบาลสาร, 40. 2 : 114-125.
 
56. . 2556. ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการใช้ถุงมือของบุคลากรพยาบาล, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ พฤศจิกายน : 1-13.
 
57. . 2556. ผลของการโคชต่อการคงไว้ซึ่งน้ำนมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด, พยาบาลสาร, 40. 3 : 11-20.
 
58. . 2556. ผลของการใช้ความรู้ต่อการรับรู้บทบาทในการดูแลบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดา, พยาบาลสาร, 40. 2 : 137-147.
 
59. . 2556. ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, พยาบาลสาร, 40. 2 : 88-102.
 
60. . 2556. ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่, พยาบาลสาร, 40. 3 : 75-84.
 
61. . 2556. ผลของการพัฒนาคุณภาพโดยทีมพยาบาลต่ออัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดที่ส่งตรวจเพาะเชื้อ, พยาบาลสาร, 40. 4 : 12-21.
 
62. . 2556. ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์, พยาบาลสาร, 40. 3 : 40-49.
 
63. . 2556. ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, พยาบาลสาร, 40. 3 : 1-10.
 
64. . 2556. ผลของการส่งเสิรมสมรรถนะแห่งตนต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, พยาบาลสาร, 40. 3 : 1-10.
 
65. . 2556. ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและอาการไม่สุขสบายในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ พฤศจิกายน : 14-22.
 
66. . 2556. ผลของการออกกำลังกายแบบโนราแขกต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง, พยาบาลสาร, 40. 1 : 11-22.
 
67. . 2556. ผลของโปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านต่อพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน, พยาบาลสาร, 40. 2 : 103-113.
 
68. . 2556. ผลของโปรแกรมการเตรียมพยาบาลต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนด, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ พฤศจิกายน : 33-44.
 
69. . 2556. ผลของโปรแกรมการฝึกอบรมระยะสั้นต่อการบริหารเคมีบำบัดของพยาบาล , พยาบาลสาร, 40. พิเศษ มกราคม : 23-24.
 
70. . 2556. พฤติกรรมการจัดการตนเอง และปัจจัยทำนายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ ธันวาคม : 22-32.
 
71. . 2556. ระยะและกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอด, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ ธันวาคม : 79-89.
 
72. . 2556. ลินจง โปธิบาล และ วณิชา พึ่งชมภู. (2556). ความรู้ ความเชื่อ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของประชากรผู้ใหญ่ตอนกลาง. พยาบาลสาร, 40 (ฉบับพิเศษ,ธันวาคม). คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., -.
 
73. . 2556. วัฒนธรรมองค์กรและความตั้งใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล, พยาบาลศาสตร์, 40. 2 : 1-12.
 
74. . 2556. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพและการพยาบาลที่มีคุณภาพในโรงพยาบาลศูนย์กลาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, พยาบาลสาร, 40. 4 : 23-32.
 
75. . 2556. สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติการพยาบาลและความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, พยาบาลสาร, 40. 4 : 150-161.
 
76. . 2556. สุขภาพหนึ่งเดียว: พยาบาลเกี่ยวข้องอย่างไร, พยาบาลสาร, 40. พิเศษ พฤศจิกายน : 143-149.
 
77. . 2556. อาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 40. 3 : 62-74.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th