KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2014. An ethnographic study of diabetes health beliefs and practices in Sri Lankan adults, International Nursing Review, 61 : 507-514.
 
2. . 2014. ความเศร้าโศกในสตรีที่สูญเสียทารกในครรภ์หรือทารกแรกเกิด , พยาบาลสาร, 41. พิเศษ พฤศจิกายน : 134-142.
 
3. . 2014. Do Thai parents discuss sex and AIDS with young adolescents? A qualitative study , Nursing & Health Sciences, 16. 1 : 97-102.
 
4. . 2014. "Effectiveness of an Alcohol Relapse Prevention Program Based on the Satir Model in Alcohol-dependent Women" , CMU Journal Natural Science, 13. 2 : 227-239.
 
5. . 2014. A correlational study of physical activity comparing Thai children with and without congenital heart disease., Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 1 : 29-41.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 760 KB)
 
6. . 2014. A systematic review of randomized controlled trials of bupropion versus methylphenidate in the treatment of attention-deficit/ hyperactivity disorder , Neuropsychiatric Disease and Treatment , 2014. 10 : 1439-1449.
 
7. . 2014. An ethnographic study of diabetes health beliefs and practices in Sri Lankan adults, INTERNATIONAL NURSING REVIEW, 61. 4 : 507-514.
 
8. . 2014. An ethnography of health-promoting faculty in a Thailand university, Health Promotion International.
 
9. . 2014. Assessing and exploring the competency of prehospital emergency medical service personnel in Klang Valley, Malaysia: A mixed method approach , International Medical Journal Malaysia , 13. 2 : 7-20.
 
10. . 2014. Assessing and exploring the competency of prehospital emergency medical service personnel in Klang Valley, Malaysia: a Mixed Method Approach , The International Medical Journal Malaysia, 13. 2 : 7-19.
 
11. . 2014. Characteristics and determinants of Thailand's declining birth rate in women age 35 to 59 years old: Data from the fourth national health examination survey , Journal of the Medical Association of Thailand , 97. 2 : 225-231.
 
12. . 2014. Combined therapy of iron chelator and antioxidant completely restores brain dysfunction induced by iron toxicity , PLOS ONE .
 
13. . 2014. Community Health Nurses' HIV Health Promotion and Education Programmes: a Qualitative Study, International Council of Nurses, 61. 4 : 515-524.
 
14. . 2014. DPP-4 Inhibitor and PPARγ Agonist Restore the Loss of CA1 Dendritic Spines in Obese Insulin-resistant Rats , Archives of Medical Research , 45. 7 : 547-552.
 
15. . 2014. Effect of an Empowerment Intervention on Antiretroviral Drug Adherence in Thai Youth, Behavioral Medicine : 185-194.
 
16. . 2014. Effects of Internet-based instruction on HIV-prevention knowledge and practices among men who have sex with men, NURSING & HEALTH SCIENCES, 16. 4 : 514-520.
 
17. . 2014. Fundal height growth curve patterns of pregnant women with term low birth weight infants , Risk Management and Healthcare Policy , 7 : 131-137.
 
18. . 2014. High collagen I gene expression as an independent predictor of long term adverse renal outcome in lupus nephritis, Pathology & Laboratory Medicine, 2014. 13 : 1-26.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 364 KB)
 
19. . 2014. Histological type-specific prognostic factors of cervical small cell neuroendocrine carcinoma, adenocarcinoma, and squamous cell carcinoma, OncoTargets and Therapy , 7 : 1205-1214.
 
20. . 2014. Moving towards the greater involvement of nurses in policy development. , International Nursing Review, 61. 1 : 1-2.
 
21. . 2014. Participatory Development of an Occupational Health Hazard Reduction Program in the Wood Furniture Industry, Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 1 : 42-52.
 
22. . 2014. Participatory Development of an Occupational Health Hazard Reduction program in the Wood Furniture Industry, Pacific Rim Int J Nurs Res, 18. 1 : 42-52.
 
23. . 2014. Population-based cervical cancer screening using high-risk HPV DNA test and liquid-based cytology in northern Thailand, Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP , 15. 16 : 6837-6842.
 
24. . 2014. Spiritual Healing Practices Among Rural Postpartum Thai Women, Journal of Transcultural Nursing.
 
25. . 2014. Strategies to promote adherence to treatment by pulmonary tuberculosis patients: A systematic review , International Journal of Evidence-Based Healthcare , 12. 1 : 3-16.
 
26. . 2014. Strengthening Nursing Education in Three Southeast Asian Countries Program. (SNESEA): A Model for addressing the nursing shortage on a regional level. , Nurse Education Today : 683-686.
 
27. . 2014. Symptom Distress, Cluster, and Management in Thais with COPD , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 3 : 244-262.
 
28. . 2014. The effectiveness of family interventions on psychological distress and expressed emotion in family members of individuals diagnosed with first-episode psychosis: A systematic review protocol , JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports , 12. 4 : 3-16.
 
29. . 2014. Verifying Quantitive Stigma and Medication Adherence Scales Using Qualitative Methods among Thai Youth Living with HIV/AIDS, Journal of the International Association of Providers of AIDS Care, 13. 1 : 69-77.
 
30. . 2014. ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการจำหน่ายจากโรงพยาบาลในผู้สูงอายุ , พยาบาลสาร, 41. 4 : 150-160.
 
31. . 2557. ผลของการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมต่อบทบาทการเป็นมารดาในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น, พยาบาลสาร, 41. 2 : 97-106.
 
32. . 2557. การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นพยาบาลหัวหน้าเวร , พยาบาลสาร, 41. 1 : 145-157.
 
33. . 2557. การแลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการ การเสริมสร้างพลังอำนาจเชิงโครงสร้างกับพฤติกรรมสร้างสรรค์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์ , พยาบาลสาร, 41. 1 : 158-168.
 
34. . 2557. ผลของการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อระดับความเจ็บปวด ระยะเวลาของการคลอดและการรับรู้ต่อประสบการณ์การคลอดในสตรีวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์, พยาบาลสาร, 41. 1 : 13-49.
 
35. . 2557. ผลของการให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างความผูกพันและการดูแลบุตรต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของสตรีหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี , พยาบาลสาร, 41. 1 : 25-36.
 
36. . 2557. A Correlational Study of Physical Activity Comparing Thai Children With and Without Congenital Heart Disease, Pacific Rim Int J Nurs Research, 18. 1 : 29-41.
 
37. . 2557. Barriers to HIV Treatment Adherence among Thai Youth Living with HIV/AIDS: A Qualitative Study , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 3 : 203-215.
 
38. . 2557. Considering Knowledge and Reviewing Literature: the Case of Systematic Reviews, Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 4 : 271-273.
 
39. . 2557. Development of a Midwifery Care Model for a Rural Community , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 4 : 343-356.
 
40. . 2557. Development of a Preliminary Model to Prevent and Control Catheter-Associated Urinary Tract Infection: Thai Participatory Action Research, Pacific Rim Int J Nurs Research, 18. 1 : 53-65.
 
41. . 2557. Development of an Internet-based Smoking Prevention Program for Young Male Adolescents in Thailand , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 3 : 228-243.
 
42. . 2557. Development of the Spiritual Well-being Scale for Thai Buddhist Adults with Chronic Illness , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 4 : 320-332.
 
43. . 2557. Effects of Working Behavior Modification Program on Low Back Pain Prevention Behaviors and Back Muscle Endurance Among Farmers, Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 4 : 305-319.
 
44. . 2557. Policy Analysis of a Thai Plan to Increase the Production of Nurses and the Quality of Nursing Education , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 1 : 66-79.
 
45. . 2557. Predicting Factors of Advanced Practice Nurse-Physician Collaboration in Patient Care , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 18. 4 : 333-342.
 
46. . 2557. Risk Factors for Urinary Bladder Cancer: A Hospital-based Case-control Study, วารสารเชียงใหม่เวชสาร, 53. 3 : 111-117.
 
47. . 2557. Sanluang, C.S., Aungsuroch, Y., Chaiyawat, W., & Avant, K. (2014). A critical synthesis of literature review on the selected Johns Hopkins nursing evidence based practice model. International Proceedings of Social and Behavioral Sciences. 2 (1). 131-141. This proceeding has been utilized and cited in Hengky Lim. (2015). Evidence-based guidelines for laceration repair in urgent care stting. a doctoral project for the degree of Doctoral of Nursing Practice. Southern California CSU DNP consortium. , Social and Behavioral Sciences. 2 (1)., 2 . 1 : 131-141.
 
48. . 2557. การใช้การสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเข้าใจตนเองของนักศึกษาพยาบาล, วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 20. 1 : 1-16.
 
49. . 2557. การดูแลแบบประคับประคองและการดุแลระยะสุดท้าย: แนวคิด การพยาบาล และการพัฒนาตัวชี้วัด, วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 20 : 41-48.
 
50. . 2557. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในสตรีหลังคลอด , พยาบาลสาร, 41. 3 : 60-69.
 
51. . 2557. การพัฒนาทักษะ 7 Cs นักศึกษาพยาบาล มช. ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนพื้นที่อำเภออมก๋อย ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างยั่งยืน, ข่าวรอบสัปดาห์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 9. 3 : 3-3.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 1331 KB)
 
52. . 2557. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน, พยาบาลสาร, 40. 2 : 64-76.
 
53. . 2557. การพัฒนาแผนการดูแลทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทั่วไป , พยาบาลสาร, 41. 4 : 1-10.
 
54. . 2557. การพัฒนารูปแบบเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง , พยาบาลสาร, 41. 2 : 24-34.
 
55. . 2557. การพัฒนาและทดสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการประเมินผลสุมฤทธิ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลรวบยอดทางอายุรศาสตร์สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 โดยใช้ OSCE, วารสารสภาการพยาบาล, 29. 4 .

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 1059 KB)
 
56. . 2557. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาสำหรับนักศึกษาพยาบาล, พยาบาลสาร, 41. 4 : 70-82.
 
57. . 2557. การมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง , พยาบาลสาร, 41. 4 : 83-94.
 
58. . 2557. การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 40. 1 : 102-114.
 
59. . 2557. การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 40. 1 : 89-101.
 
60. . 2557. การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้สึกไม่แน่นอนและความเครียดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์, พยาบาลสาร, 41. 1 : 50-61.
 
61. . 2557. การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่นชายตอนต้น , พยาบาลสาร, 41. 4 : 11-22.
 
62. . 2557. การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพและการพยาบาลที่มีคุณภาพของพยาบาล โรงพยาบาลทหาร ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า , พยาบาลสาร, 41. 1 : 73-84.
 
63. . 2557. การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล , พยาบาลสาร, 41. 4 : 137-149.
 
64. . 2557. ความกลัวการคลอดบุตรของผู้ที่จะเป็นบิดาครั้งแรก และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง , พยาบาลสาร, 41. 3 : 13-23.
 
65. . 2557. ความเห็นพ้องของนิยามการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไทย ด้วยการใช้เทคนิคนอมินัลกรุ๊ป, วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 9. 1 : 36-50.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 174 KB)
 
66. . 2557. คุณภาพชีวิตการทำงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์, พยาบาลสาร, 41. 3 : 105-118.
 
67. . 2557. ทฤษฎีการพยาบาลระดับกลาง , พยาบาลสาร, 41. 4 : 161-165.
 
68. . 2557. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 , พยาบาลสาร, 41. พิเศษ พฤศจิกายน : 26-34.
 
69. . 2557. ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน การเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ: กรณีศึกษากลุ่มทำโครงร่ม, . พยาบาลสาร, 41. 2 : 48-60.
 
70. . 2557. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป กรุงย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ , พยาบาลสาร, 41. 4 : 108-122.
 
71. . 2557. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ , พยาบาลสาร, 41. 4 : 123-136.
 
72. . 2557. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดยานซา ประเทศสาธารณรัฐเคนยา , พยาบาลสาร, 41. 3 : 119-131.
 
73. . 2557. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมของพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิเขตภาคกลาง ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม , พยาบาลสาร, 41. 2 : 117-132.
 
74. . 2557. ปัจจัยอันตรายในการทำงานและภาวะสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา. , วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ,, 7. 26 : 6-16.
 
75. . 2557. ปัญหาเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล , พยาบาลสาร, 41. 4 : 179-183.
 
76. . 2557. ปัญหาเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล , พยาบาลสาร, 41. 4 : 179-183.
 
77. . 2557. ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน, พยาบาลสาร, 40. 2 : 38-50.
 
78. . 2557. ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์เข็มทิ่มตำหรือของมีคมของพยาบาล, พยาบาลสาร, 40. 2 : 51-63.
 
79. . 2557. ผลของการปรับพฤติกรรมโดยใช้แนวคิดทฤษฎีปัญญาทางสังคมต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี , พยาบาลสาร, 41. พิเศษ พฤศจิกายน : 35-47.
 
80. . 2557. ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง , พยาบาลสาร, 41. 2 : 83-96.
 
81. . 2557. ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหักระยะฟักฟื้น , พยาบาลสาร, 41. 2 : 72-82.
 
82. . 2557. ผลของการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมต่อบทบาทการเป็นมารดาในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น , พยาบาลสาร, 41. 2 : 97-106.
 
83. . 2557. ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาครรภ์แรก , พยาบาลสาร, 41. 3 : 1-12.
 
84. . 2557. ผลของการให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างความผูกพันและการดูแลบุตรต่อ ความสำ เร็จในการดำรงบทบาทมารดาของสตรีหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี , พยาบาลสาร, 41. 1 : 25-36.
 
85. . 2557. ผลของการออกกำลังกายแบบโยคะต่ออาการปวดคอและไหล่ในพนักงานสำนักงานที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์ , พยาบาลสาร, 41. 3 : 70-83.
 
86. . 2557. พฤติกรรมสุขภาพภายหลังคอลดของสตรีลาวในเขตชนบท และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง , พยาบาลสาร, 41. 3 : 35-47.
 
87. . 2557. ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป วัฒนธรรมองค์การ และประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ , พยาบาลสาร, 41. 2 : 12-23.
 
88. . 2557. ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าพยาบาลและวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการแพทย์ฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน , พยาบาลสาร, 41. 1 : 62-72.
 
89. . 2557. ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา, พยาบาลสาร, 41. 2 : 35-47.
 
90. . 2557. ระดับของทฤษฎีการพยาบาล, พยาบาลสาร, 41. 3 : 132-138.
 
91. . 2557. วณิชา พึ่งชมภู และ ศิริรัตน์ ปานอุทัย. (2557). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย E-learning สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ในกระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ. พยาบาลสาร 41 (ฉบับพิเศษ,พฤศจิกายน), 11-25. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., -.
 
92. . 2557. สถานการณ์การดูแลระยะสุดท้ายในผู้สูงอายุไทยโรคไตวายเรื้อรัง (Situation of Palliative Care in Thai Elderly Patients with End Stage Renal Disease) , พยาบาลสาร, 41. 4 : 166-178.
 
93. . 2557. หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, และ สกาวรัตน์ เทพประสงค์ (2557)ลักษณะนิสัยก่อนติดสุรา: การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย, พยาบาลสาร, 41. 4 : 95-107.
 
94. . 2557. อาการเหนื่อยล้าในสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง , พยาบาลสาร, 41. 3 : 24-34.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th