KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2015. A cross-sectional study of glycemic control among adults with type 2 Diabetes. , Nursing & Health Sciences, 17 : 223-228.
 
2. . 2015. Qingjun Wang, Chawapornpan Chanprasit, Jantararat Chareonsanti, & Thanee Kaewthummanukul (2015). Socioculture of postpartum confinements: perspective of Chinese Women. International graduate Research conference 2015, , IGRC, 17. 1.
 
3. . 2015. A Medication Adherence Enhancement Program for Persons with Pulmonary Tuberculosis: A Randomized Controlled Trial Study, Pacific Rim International Journal of Nursing Research,, 19. 4 : 311-329.
 
4. . 2015. Comparative efficacy, acceptability, and tolerability of lisdexamfetamine in child and adolescent ADHD: a meta-analysis of randomized, controlled trials, Drug Design Development and Therapy, 9 : 1927-1936.
 
5. . 2015. Cross-sectional study of glycemic control among adults with type 2 diabetes , Nursung and Health Sciences, 17. 2 : 223-228.
 
6. . 2015. Effects of Buddhist Doctrine-Based Practice on Fear of Cancer Recurrence and Hopelessness: A Randomized Controlled Trial, Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 4 : 295-310.
 
7. . 2015. Nurses’ extended work hours: Patient nurseand organizational outcomes, Internationational Nursing Review, 62. 3 : 386-393.
 
8. . 2015. Preferred choice of work setting among nurses in Thailand: A discrete choice experiment, Nursing and Health Sciences, 17. 1 : 126-133.
 
9. . 2015. Prevalence and risk factors of needlestick injuries, sharps injuries, and blood and body fluid exposures among operating room nurses in Thailand, American Journal of Infection Control, 44. 1 : 85-90.
 
10. . 2015. Quality of nursing doctoral education in seven countries: survey of faculty and students/graduates, Journal of Advanced Nursing, 71. 5 : 1098-1109.
 
11. . 2015. Relationship between nurse staffing levels and nurse outcomes in community hospitals, Thailand, Nursing & Health Sciences, 17. 1 : 112-118.
 
12. . 2015. Sensory Stimulation Process and Cognitive Function among Persons with Traumatic Brain Injury: A Case Study , Pacific Rim Int J Nurs Res, 19. 1 : 45-57.
 
13. . 2015. Similarity and Stability of Symptom Cluster in Severity and Distress among Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 2 : 89-106.
 
14. . 2015. The journey into fatherhood: A grounded theory study, Nursing & Health Sciences, 17. 4 : 460-466.
 
15. . 2015. ผลของการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลแบบมุ่งเป้าของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย, พยาบาลสาร, 42. 4 : 36-47.
 
16. . 2558. การวิเคราะห์โครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557., พยาบาลสาร, 42. พิเศษ : 82-93.
 
17. . 2558. การวิเคราะห์โครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2557, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ : 82-93.
 
18. . 2558. ปัจจัยทำนายความตั้งใจปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 25-36.
 
19. . 2558. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการให้สุขศึกษามารดาเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของทารก., พยาบาลสาร, 42. (พิเศษ พฤศจิกายน) : 116-128.
 
20. . 2558. ผลของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้ปกครองต่อการสื่อสารเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีระหว่างผู้ปกครองกับบุตรวัยรุ่นตอนต้น , พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 13-24.
 
21. . 2558. ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง , พยาบาลสาร, 42. พิเสษ พฤศจิกายน : 1-12.
 
22. . 2558. กระบวนทัศน์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, พยาบาลสาร, 42. 4 : 182-187.
 
23. . 2558. บันทึกทางการพยาบาล: หลักฐานสำคัญสำหรับพยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลสาร, 42. 1 : 164-170.
 
24. . 2558. ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและอาการเจ็บอกในผู้ป่วยที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย, พยาบาลสาร, 42. 1 : 12-23.
 
25. . 2558. A Casual Model of Adherence to Therapeutic Thai Older Adults with Hypertension , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 2 : 107-121.
 
26. . 2558. Communication Satisfaction and Organizational Effectiveness as Perceived by Nurses in University Hospitals, Kunming, The People’s Republic of China , พยาบาลสาร, 42. 4 : 168-181.
 
27. . 2558. Development of a Competency in Community Hospitals , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 2 : 122-134.
 
28. . 2558. Effects of Multimodal Hand Hygiene Improvement Strategies on Knowledge and Practices of Hand Hygiene Among Healthcare Personnel , พยาบาลสาร, 42. 2 : 139-151.
 
29. . 2558. Enhancing Wisdom: A Randomized Controlled Trial of a Buddhist Program for People Terminally Ill with Cancer , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 3 : 202-217.
 
30. . 2558. Factors Predicting Exclusive Breastfeeding among The First Time Chinese Mothers , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 1 : 32-44.
 
31. . 2558. Factors Predicting Intimate Partner Violence during Pregnancy among Thai Pregnant Women , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 3 : 218-231.
 
32. . 2558. Organizational Justice and Work Alienation Among Nurses in University Hospitals, Yunnan Province, The People’s Republic of China, พยาบาลสาร, 42. 2 : 126-138.
 
33. . 2558. Sensory Stimulation Process and Cognitive Function among Persons with Traumatic Brain Injury: A Case Study , Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 1 : 45-57.
 
34. . 2558. Steps in Conducting Systematic Review: It is Simple but Not That Easy, Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 1 : 1-3.
 
35. . 2558. The Final Four Steps in Conducting Systematic Reviews: It is Simple but Not That Easy, Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 19. 2 : 85-88.
 
36. . 2558. การจัดการกรณีในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย, พยาบาลสาร, 42. 1 : 153-158.
 
37. . 2558. การใช้โปรแกรมลิสเรลในงานวิจัยทางการพยาบาล, พยาบาลสาร, 42. 1 : 159-163.
 
38. . 2558. การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนชรา ประเทศไทย , พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 37-48.
 
39. . 2558. การดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนชรา ประเทศไทย, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 37-48.
 
40. . 2558. การดูแลสุขภาพตามแนววิถีธรรมชาติ: การพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของโรงพยาบาลแม่ลาว, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 222-232.
 
41. . 2558. การตัดสินใจในระยะสุดท้ายของชีวิตต่อการปฏิเสธ หรือถอนตัวจากการฟอกเลือด (End of Life Decision Making: Dealing with Refusal or Withdrawal Dialysis), พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 207-220.
 
42. . 2558. การถ่ายโอนความรู้ภายหลังการอบรมเฉพาะทางของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 42. 4 : 21-30.
 
43. . 2558. การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด, พยาบาลสาร, 42. พิเสษ พฤศจิกายน : 61-72.
 
44. . 2558. การทำวิจัยในคน: การขอความยินยอมโดยให้ข้อมูล และการเขียนเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัคร, พยบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 201-206.
 
45. . 2558. การพัฒนาแบบพรรณนาลักษณะงานสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , พยาบาลสาร, 42. 2 : 12-23.
 
46. . 2558. การพัฒนาโปรแกรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน , พยาบาลสาร, 42. 4 : 12-24.
 
47. . 2558. การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อดื้อยาของบุคลากรพยาบาล แผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ , พยาบาลสาร, 42. 3 : 119-134.
 
48. . 2558. การพัฒนาองค์กรสุขภาพด้วยการบริหารเข็มมุ่ง, พยาบาลสาร, 42. 4 : 11-20.
 
49. . 2558. การพึ่งพาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง ภาระการดูแล การสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลวัยสูงอายุ, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 107-117.
 
50. . 2558. การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคของการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหญิงมีครรภ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , พยาบาลสาร, 42. 4 : 108-119.
 
51. . 2558. การรับรู้ประสบการณ์การคลอด การสนับสนุนทางสังคม และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 69-81.
 
52. . 2558. การเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ ในยุคศตวรรษที่ 21, พยาบาลสาร, 42. 2 : 152-156.
 
53. . 2558. การให้การดูแลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 35-45.
 
54. . 2558. การให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 205-213.
 
55. . 2558. การให้ความรู้ต่อการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาวัยรุ่น: การทบทวนอย่างเป็นระบบ, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 57-68.
 
56. . 2558. แกนความรู้การพยาบาลผู้สูงอายุ: ผู้สูงอายุคือใคร อายุ หรือ ปัจจัยใดช่วยกำหนด, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 156-162.
 
57. . 2558. ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในชาวมุสลิมที่กำลังจะเป็นบิดา, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 105-115.
 
58. . 2558. ความเครียด การสนับสนุนทางสังคม และการเข้ามามีส่วนร่วมของบิดาในระยะหลังคลอด, พยาบาลสาร, 42. 1 : 84-95.
 
59. . 2558. ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจาก เอชไอวี/เอดส์, พยาบาลสาร, 42. 3 : 182-193.
 
60. . 2558. ความบกพร่องทางการมองเห็น วิธีการเผชิญความเครียด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจก , พยาบาลสาร, 42. 3 : 61-71.
 
61. . 2558. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, พยาบาลสาร, 42. 1 : 139-150.
 
62. . 2558. ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง , พยาบาลสาร, 42. 2 : 24-35.
 
63. . 2558. ความสุภาพ และมารยาทสังคมของนักศึกษานำพาสู่ความสำเร็จในการทำงาน, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 149-155.
 
64. . 2558. เด็กป่วยเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล , พยาบาลสาร, 42. 3 : 1-12.
 
65. . 2558. ทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผนกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, พยาบาลสาร, 42. 2 : 169-176.
 
66. . 2558. นวัตกรรมทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ: การพัฒนาเชิงระบบในการดูแลแผลกดทับ, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 171-177.
 
67. . 2558. บทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์ในการส่งเสริมการเข้ามีส่วนร่วมของบิดาภายหลังบุตรเกิด, พยาบาลสาร, 42. 4 : 205-210.
 
68. . 2558. บทบาทพยาบาล: การดูแลด้านจิตสังคมสำหรับสตรีที่เป็นมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี, พยาบาลสาร, 42. 4 : 196-204.
 
69. . 2558. บทบาทพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพภาคเหนือ, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 178-186.
 
70. . 2558. บทเรียนจากการถ่ายโอนความรู้ภายหลังการอบรมเฉพาะทางของศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 193-200.
 
71. . 2558. ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อพฤติกรรมการดูเเลตนเอง ระดับน้ำตาลในเลือด เเละความเครียดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ , พยาบาลสาร, 42. 4 : 133-145.
 
72. . 2558. ปัจจัยทำนายการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุภายหลังการผ่าตัด , พยาบาลสาร, 42. 2 : 116-125.
 
73. . 2558. ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล เขตภาคเหนือ , พยาบาลสาร, 42. 3 : 147-156.
 
74. . 2558. ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคัดกรองโรคมือ เท้า และปากของครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคใต้, พยาบาลสาร, 42. 1 : 73-83.
 
75. . 2558. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ราชอาณาจักรภูฏาน, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 126-135.
 
76. . 2558. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลสาร, 42. 2 : 1-11.
 
77. . 2558. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยรุ่นกลุ่มอาการเนฟโฟรติก , พยาบาลสาร, 42. 2 : 62-71.
 
78. . 2558. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลเรื่องอาหารเพื่อป้องกันการติดเชื้อในเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจากเคมีบำบัด, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 94-106.
 
79. . 2558. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในเขตภาคเหนือ, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 49-60.
 
80. . 2558. ผลการส่งเสริมเจตคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงต่อความตั้งใจและการใช้การคุมกำเนิดของวัยรุ่นหลังคลอด , พยาบาลสาร, 42. 2 : 104-115.
 
81. . 2558. ผลของการจัดการฝีเย็บต่อการบาดเจ็บและความเจ็บปวดของช่องทางคลอดในผู้คลอดครั้งแรก , พยาบาลสาร, 42. 2 : 93-103.
 
82. . 2558. ผลของการใช้กลวิธีหลากหลายต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนาน, พยาบาลสาร, 42. 1 : 61-72.
 
83. . 2558. ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว, พยาบาลสาร, 42. 1 : 38-48.
 
84. . 2558. ผลของการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลแบบมุ่งเป้าของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย , พยาบาลสาร, 42. 4 : 41-50.
 
85. . 2558. ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาวัยรุ่น, พยาบาลสาร, 42. 4 : 156-167.
 
86. . 2558. ผลของการสอนโดยใช้เทคนิคไม่ใช้มือจับต้องต่อความสำเร็จในการเลี้ยงบุตร ด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก , พยาบาลสาร, 42. 3 : 24-36.
 
87. . 2558. ผลของการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี , พยาบาลสาร, 42. 3 : 72-83.
 
88. . 2558. ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินแบบนอร์ดิกต่อความรุนแรงของโรคในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม, วารสารสภาการพยาบาล, 30. 4 : 94-106.
 
89. . 2558. ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, พยาบาลสาร, 42. 2 : 36-48.
 
90. . 2558. ผลของโปรแกรมการเตรียมผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนต่อความสำเร็จของการใช้เครื่องกระตุ้นปลายประสาท, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 1-10.
 
91. . 2558. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรักษาและการมาตรวจซ้ำก่อนวันนัดของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 11-23.
 
92. . 2558. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเชิงวิชาการของนักศึกษาพยาบาลที่อาจารย์ควรให้ความสนใจ, พยาบาลสาร, 42. 2 : 157-163.
 
93. . 2558. ภาวะซึมเศร้าของบิดาและบทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์, พยาบาลสาร, 42. 3 : 203-212.
 
94. . 2558. ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 136-148.
 
95. . 2558. ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ , พยาบาลสาร, 42. 2 : 49-61.
 
96. . 2558. รูปแบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 187-192.
 
97. . 2558. วิธีปฏิบัติที่ดี: การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, พยาบาลสาร, 42. 3 : 213-218.
 
98. . 2558. สมรรถนะของพยาบาลในการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ ธันวาคม : 163-170.
 
99. . 2558. สื่อสังคมออนไลน์กับข้อควรพึงคำนึงสำหรับพยาบาล, พยาบาลสาร, 42. 2 : 164-168.
 
100. . 2558. หรรษา เศษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, นพวรรณ อูปคำ, ภรภัทร สิมะวงค์, สกาวรัตน์ เทพประสงค์, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ (2558)ผลของโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจต่อพฤติกรรมการดื่มสุรา คุณภาพชีวิต และการกลับมารักษาซ้ำในผู้ที่เป็นโรคติดสุราในภาคใต้, พยาบาลสาร, 42. 1 : 108-120.
 
101. . 2558. หลักสูตรแฝง : ความสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาทางพยาบาล, พยาบาลสาร, 42. 3 : 194-202.
 
102. . 2558. อาจารย์พยาบาล: ความท้าทายต่อสมรรถนะส่วนบุคคล, พยาบาลสาร, 42. พิเศษ พฤศจิกายน : 214-221.
 
103. . 2558. อุปสรรคและสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ , พยาบาลสาร, 42. 4 : 25-35.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th