KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

วารสาร

  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2016. A survey of flood disaster preparedness among hospitals in the central region of Thailand., Australasian Emergency Nursing Journal, 19. 4 : 191-197.
 
2. . 2016. Experiences and needs of older people with end stage renal disease: bereaved carers perspective, International Journal of Palliative Nursing, 22. 10 : 490-499.
 
3. . 2016. Developing of the Learning and Teaching with E-learning Model for Undergraduate Nursing Students in a Gerontological Nursing Course, International Journal of Evidence-Based Healthcare, 14. 15 : S24-S24.
 
4. . 2016. Disability in patients with hemorrhagic stroke in Maharaji Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai, Thailand: Prevalence and its assiciating factors, International Journal of Evidence-Based Health Care, 14. 15 : s25--.
 
5. . 2016. Poor outcome in adults patients with hemorrhagic stroke, International Journal of Evidence-Based Health Care, 14. 15 : s35--.
 
6. . 2559. ความสามารถในการทำงานและภาวะสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. , พยาบาลสาร, 43. พิเศษ : 116-128.
 
7. . 2559. การปฏิบัติของพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนด, พยาบาลสาร, 43. 4 : 1-11.
 
8. . 2559. การพัฒนาคุณภาพการตรวจบันทึกทางการพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ, พยาบาลสาร, 43. 4 : 105-113.
 
9. . 2559. ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของคนงานโรงงานเซรามิกขนาดใหญ่, พยาบาลสาร, 43. 4 : 67-78.
 
10. . 2559. ปัจจัยทำนายการให้นมมารดาของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด, วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 29. 4 : 32-42.
 
11. . 2559. ปัจจัยทำนายความกลัวการคลอดบุตรในสตรีหลังคลอด, พยาบาลสาร, 43. 4 : 44-54.
 
12. . 2559. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบิดาเกี่ยวกับการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว, พยาบาลสาร, 43. 4 : 23-32.
 
13. . 2559. ผลของการเตรียมสตรีครรภ์แรกต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดา, พยาบาลสาร, 43. 4 : 33-43.
 
14. . 2559. ผลของการทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะหลังการจัดการแผลต่อความพึงพอใจการติดเชื้อ และการหายของแผลของผู้บาดเจ็บที่มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะ, พยาบาลสาร, 43. 4 : 67-78.
 
15. . 2559. ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการเข้าร่วมในค่ายเบาหวานต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2, พยาบาลสาร, 43. 4 : 92-104.
 
16. . 2559. พฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลักและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 43. 4 : 12-22.
 
17. . 2559. อัตราปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดส่งตรวจเพาะเชื้อที่เก็บโดยใช้ถุงมือปราศจากเชื้อกับถุงมือสะอาด, พยาบาลสาร, 43. 4 : 55-66.
 
18. . 2559. ผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้. , พยาบาลสาร, 43. 3 : 137-146.
 
19. . 2559. กระบวนการ และผลลัพธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., พยาบาลสาร, 43. 3 : 81-89.
 
20. . 2559. การพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 43. 3 : 128-136.
 
21. . 2559. การพัฒนาระบบการให้คะแนนปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อดื้อยาหลายกลุ่มสำหรับผู้ป่วยใน, พยาบาลสาร, 43. 3 : 69-80.
 
22. . 2559. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าวในชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 46. 3 : 248-260.
 
23. . 2559. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการสร้างสรรค์ของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, พยาบาลสาร, 43. 3 : 90-101.
 
24. . 2559. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, พยาบาลสาร, 43. 3 : 117-127.
 
25. . 2559. ผลของการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการให้นมมารดาของมารดาคลอดก่อนกำหนด, พยาบาลสาร, 43. 3 : 13-23.
 
26. . 2559. ผลของการอบรมความปลอดภัยเชิงปฏิสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการทำงานของคนงานผลิตเกมส์ไม้, พยาบาลสาร, 43. 3 : 137-146.
 
27. . 2559. ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุ, พยาบาลสาร, 43. 3 : 58-68.
 
28. . 2559. ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคกับเก้าอี้ต่อความเหนื่อยล้าและความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, พยาบาลสาร, 43. 3 : 35-45.
 
29. . 2559. ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้ และสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในการดูแลเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเปลี้ยจากเคมีบำบัด, พยาบาลสาร, 43. 3 : 1-12.
 
30. . 2559. Factor Related to Intent to Stay Among Nurses in the Tertiary Hospital, Maldives (ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมัลดีฟส์), พยาบาลสาร, 43. 2 : 129-141.
 
31. . 2559. Factors Related to Clinical Performance of Nursing Students in Nursing Colleges, Kathmandu, Nepal (ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล), พยาบาลสาร, 43. 2 : 100-115.
 
32. . 2559. Organizational Culture and Quality of Work Life Among Nurses in Tertiary Hospitals, Yannan Province, The People's Republic of China (วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลตติยภูมิ มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน), พยาบาลสาร, 43. 2 : 116-128.
 
33. . 2559. การจัดการกับการรับรสเปลี่ยนแปลงในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด, พยาบาลสาร, 43. 2 : 35-44.
 
34. . 2559. การจัดการความปวดโดยบิดามารดาในผู้ป่วยเด็กหลังผ่าตัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลสาร, 43. 2 : 13-22.
 
35. . 2559. การพัฒนาหุ่นจำลองเพื่อฝึกทักษะทางคลินิกของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลสาร, 43. 2 : 142-151.
 
36. . 2559. ความรุนแรงของโรคหืด พฤติกรรมการจัดการของครอบครัวและการควบคุมอาการของโรคหืดในเด็กของผู้ดูแลในครอบครัว, พยาบาลสาร, 43. 2 : 1-12.
 
37. . 2559. ผลของกลยุทธ์แบบหลายวิธีในการพัฒนาการทำความสะอาดมือต่อความรู้และการปฏิบัติการทำความสะอาดมือของบุคลากรสุขภาพ, พยาบาลสาร, 43. 2 : 68-78.
 
38. . 2559. ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและการใช้บริการสุขภาพในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, พยาบาลสาร, 43. 2 : 45-56.
 
39. . 2559. ผลของหลายกลยุทธ์ต่อการปฏิบัติการป้องกันและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลห้องคลอด, พยาบาลสาร, 43. 2 : 57-67.
 
40. . 2559. อิทธิพลของการรับรสเปลี่ยนแปลง ความอ่อนล้าและอาการนอนหลับแปรปรวนต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของเด็กโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด, พยาบาลสาร, 43. 2 : 23-24.
 
41. . 2559. การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการความเครียดในสตรีที่มีภวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด, พยาบาลสาร, 43. 1 : 33-44.
 
42. . 2559. การทบทวนอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการอาการเหนื่อยล้าในผู้คลอด, พยาบาลสาร, 43. 1 : 22-32.
 
43. . 2559. การส่งเสริมความสามารถในการทำงานของพยาบาลวัยที่สาม, พยาบาลสาร, 43. 1 : 131-138.
 
44. . 2559. ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้าองิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจของบิดาในการกระตุ้นให้เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา, พยาบาลสาร, 43. 1 : 45-56.
 
45. . 2559. ประสิทธิภาพของแบบคัดกรองวัณโรคปอดในโรงพยาบาล, พยาบาลสาร, 43. 1 : 107-117.
 
46. . 2559. ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ, พยาบาลสาร, 43. 1 : 57-69.
 
47. . 2559. ผลของการโคชต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับหัตถการที่คุกคามต่อร่างกาย, พยาบาลสาร, 43. 1 : 12-21.
 
48. . 2559. ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง, พยาบาลสาร, 43. 1 : 95-106.
 
49. . 2559. ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อสมรรถภาพทางกาย ในผู้สูงอายุ, วารสารสภาการพยาบาล, 31. 1 : 5-18.
 
50. . 2559. ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่, พยาบาลสาร, 43. 1 : 70-83.
 
51. . 2559. ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาด , พยาบาลสาร, 43. 1 : 59-73.
 
52. . 2559. ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของแรงงานนอกระบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่. , พยาบาลสาร, 43. 1 : 74-86.
 
53. . 2559. Factors Related to Prenatal Care Among Adolescent Pregnants, Journal of Nursing and Health Care, 34. 4 : 106-114--.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 147 KB)
 
54. . 2559. Sanluang, C.S., & Aungsuroch, Y. (2016). Predictive Factors for Research Utilization in Nursing Practice among Professional Nurses, Regional Hospitals, Thailand. Journal of Health Research 30 (1). 25-31., Journal of Health Research, 30 . 1 : 25-31.
 
55. . 2559. Team Climate and Quality Nursing Care Among Nurses in Tertiary Care Hospital, Mongolia (บรรยากาศของทีมและคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประเทศมองโกเลีย), พยาบาลสาร, 43. 1 : 118-130.
 
56. . 2559. การถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21: กระบวนวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ(The lesson learned from the 21st Century gerontological nursing course) , พยาบาลสาร , 43. 3 : 46-57.
 
57. . 2559. การบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจรายกลุ่มโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในผู้ติดสุรา ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง: การศึกษานำร่อง, วารสารสภาการพยาบาล, 31. 3 : 53-66.
 
58. . 2559. ทัศนคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และความตั้งใจในการออกกำลังกายของสตรีตั้งครรภ์, พยาบาลสาร, 43. 3 : 24-34.
 
59. . 2559. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของพยาบาลในการศึกษาต่อเนื่องในโรงเรียนพยาบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, พยาบาลสาร, 43. 2 : 90-99.
 
60. . 2559. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของบิดาไทย., พยาบาลสาร, 43. พิเศษ มกราคม : 59-70.
 
61. . 2559. ผลของการฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน แบบผสมผสานต่อความรุนแรง ของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุหญิง, วารสารแพทย์นาวี , 43. 3 : 1-16.
 
62. . 2559. รูปแบบการดูแลแบบไกด์: แนวคิด และการประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง [Guided Care Model: Concepts and Application to the Older Persons with Chronic Obstructive Pulmonary Disease], วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 27. 2 : 111-122.
 


  ปีการศึกษา  | 2564 | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2534 | 2533 | 2531 | 2530 | 2528 | 2527 | 2525 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 1997 | 1996 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th