KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

หนังสือ-ทั้งเล่ม

  ปีการศึกษา  | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2541 | 2540 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2532 | 2527 | 2524 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2012. การป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น: ประเด็นท้าทายและแนวทางการแก้ไข , หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับศาสตราจารย์ .
 
2. . 2012. การพยาบาลชุมชน , คณะพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือน มิถุนายน 2555).
 
3. . 2012. การพยาบาลผดุงครรภ์ 3 (สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน) , คณะพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือน ตุลาคม 2555)" .
 
4. . 2012. การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดิน , (มีนาคม 2555) (ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)" .
 
5. . 2555. การพยาบาลผูป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ, อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 162 หน้า.
 
6. . 2555. การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1 , (เมษายน 2555) (ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก), 129 หน้า.
 
7. . 2555. การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2. , (เมษายน 2555) (ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก , 260 หน้า.
 
8. . 2555. แนวปฏิบัติสำหรับแกนนำชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, เชียงใหม่, 55 หน้า.
 
9. . 2555. หรรษา เศรษฐบุปผา, จารุณี รัศมีสุวิวัฒน์, และ สกาวรัตน์ เทพประสงค์. (2554). วิถีชีวิตก่อนติดสุรา: กรณีศึกษาใน 8 จังหวัดล้านนา. , 150 หน้า.
 
10. . 2555. อนามัยโรงเรียน , (กรกฎาคม 2555) (ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) , 151 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2541 | 2540 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2532 | 2527 | 2524 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th