KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

หนังสือ-บางบท

  ปีการศึกษา  | 2561 | 2559 | 2557 | 2554 | 2553 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 | 2525 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2548. พยาบาลที่ได้รับรางวัลดีเด่น, 45 ปีสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ, อ. เมือง เชียงใหม่, หน้า 65-70.
 
2. . 2548. การจัดการข้อมูลใน SPSS, การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย, หน้า 1-44.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 3776 KB)
 
3. . 2548. ทบทวนความรู้สถิติพื้นฐาน, การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, หน้า 45-66.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 286 KB)
 
4. . 2548. การคำนวณค่าสถิติเชิงพรรณาโดยใช้ SPSS, การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ, หน้า 67-76.

ดาวน์โหลด (ดาวน์โหลดบทคัดย่อ 362 KB)
 
5. . 2548. การจัดการเล่นสำหรับสำหรับทารกและผู้ป่วยเด็ก. , การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 , หน้า 12-23.
 
6. . 2548. การดูแลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ. , การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 , หน้า 49-59.
 
7. . 2548. การช่วยฟื้นชีวิตทารกและทารกแรกเกิด. , การปฏิบัติการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2 , หน้า 81-95.
 


  ปีการศึกษา  | 2561 | 2559 | 2557 | 2554 | 2553 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 | 2525 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th