KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

หนังสือ-บางบท

  ปีการศึกษา  | 2561 | 2559 | 2557 | 2554 | 2553 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 | 2525 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2010. สรุป, คู่มือการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม.
 
2. . 2010. การเรียนรู้และปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม, คู่มือการสื่อสารเพื่อการพัฒนาและสังคม.
 
3. . 2553. การวัด : แนวคิดและหลักการ, วิจัยทางการแพทย์ (Medical research), เชียงใหม่ , หน้า 25-42.
 
4. . 2553. การสร้างแบบสอบถาม, วิจัยทางการแพทย์ Medical research; Faculty of Medicine, ChiangMai University, จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 165-190.
 


  ปีการศึกษา  | 2561 | 2559 | 2557 | 2554 | 2553 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2536 | 2525 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th