KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2533 | 2017 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2545. การเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย, พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 1-12.
 
2. . 2545. การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในภาคเหนือตอนบน, พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 311-332.
 
3. . 2545. คู่มือการใช้บริการต่างๆ ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่, 21 หน้า.
 
4. . 2545. คู่มือการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 80 หน้า.
 
5. . 2545. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล.
 
6. . 2545. แนวคิดการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, พยาบาลสาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , หน้า 1-17.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2533 | 2017 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th