KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Report)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2544. การดูแลผู้ป่วยเอดส์ที่บ้านและการจัดการของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหาเอดส์ในบริบทสังคมวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน, มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ /จังหวัดเชียงใหม่ /ไทย, 174 หน้า.
 
2. . 2544. การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน, เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 78 หน้า.
 
3. . 2544. ผลการให้ความรู้ร่วมกับการเสนอตัวแบบสัญญลักษณ์ต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่เข้ารับการรักาในโรงพยาบาล, เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
4. . 2544. มิติทางสังคมวัฒนธรรม: การตัดสินใจเลือกวิธีการคุมกำเนิดของหญิงชายในจังหวัดเชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย, 73 หน้า.
 
5. . 2544. ระบบบริการสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยกลางคน.
 
6. . 2544. รายงานการวิจัย เรื่อง ความวิตกกังวลต่อการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ของข้าราชการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 96 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th