KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Report)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2003. Child-rearing Practices Among Primary Caregivers of HIV Infected Toddlers and Preschool Children in Chiang Mai, Chiang Mai, 65 Page.
 
2. . 2003. Community Home-based Care in Resource.
 
3. . 2003. Cross cultural comparison of work place strssors, ways of coping and demographic as predictors of physical and mental health among hospital in Japan, Thailand, South Korea and the USA (Hawaii).
 
4. . 2003. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูุมิ กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ , จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย, 84 Page.
 
5. . 2003. การประเมินประสิทธิผลของการอบรมพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล.
 
6. . 2003. การพัฒนาระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน.
 
7. . 2003. ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในระยะเริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล.
 
8. . 2003. ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพในนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
 
9. . 2003. ประสบการณ์การรับรู้ของหญิงมีครรภ์ที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด .
 
10. . 2546. การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
11. . 2546. Training of Human Resources for Health : An Integrative Literature Review Project.
 
12. . 2546. การปฎิรูประบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ: กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.
 
13. . 2546. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 114 หน้า.
 
14. . 2546. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, 33 หน้า.
 
15. . 2546. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลในกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่, 33 หน้า.
 
16. . 2546. การพัฒนาระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติในการพยาบาลสตรีที่ถูกสามีทำร้ายร่างกายที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน.
 
17. . 2546. การพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชน.
 
18. . 2546. การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการส่งเสริมและป้องกันผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในชุมชนเทศบาลเมืองเชียงใหม่.
 
19. . 2546. การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีภายหลังการเล่านิทานประกอบภาพการ์ตูน, เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 77 หน้า.
 
20. . 2546. การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการอยู่โรงพยาบาลของเด็กวัยเรียน, เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 72 หน้า.
 
21. . 2546. การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาระบบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ของระบบสุขภาพไทย: มุมมองของพยาบาล.
 
22. . 2546. การส่งเสริมศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ได้รับผลกระทบ.
 
23. . 2546. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่/ไทย, 59 หน้า.
 
24. . 2546. การสำรวจด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่าสีซอและมูเซอในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่, 81 หน้า.
 
25. . 2546. การสำรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของชาวเขาเผ่ามูเซอและลีซอในหมู่บ้านหนองแขม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย.
 
26. . 2546. ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในระยะเริ่มขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่, 54 หน้า.
 
27. . 2546. ความต้องการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนาการ .
 
28. . 2546. ความรู้ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 60 หน้า.
 
29. . 2546. ความรู้และความคิดเห็นของอาจารย์และผู้ปกครองเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 121 หน้า.
 
30. . 2546. ประสบการณ์การดูแล ปัญหา และความต้องการการช่วยเหลือในการดูแลเด็กออทิสติก, Chiang Mai, Thailand.
 
31. . 2546. ปัจจัยการค้าและลำเลียงยาเสพติดในกลุ่มชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและลีซอ, 100 หน้า.
 
32. . 2546. ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดท่านอนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล, 59 หน้า.
 
33. . 2546. ผลการสอนทบทวนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจัดท่านอนและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่มีต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล.
 
34. . 2546. รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 114 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th