KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Report)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2004. ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลในผู้ป่วยโรคจิตจากแอมฟาตามีน, เชียงใหม่.
 
2. . 2004. ประสบการณ์ชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (Lived Experience of Breast Cancer Survivors), เชียงใหม่, 49 Page.
 
3. . 2004. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, 54 Page.
 
4. . 2004. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, เชียงใหม่, 92 Page.
 
5. . 2547. Development of quality indicators of important aspects of nosocomial infection prevention and control.
 
6. . 2547. Effect of Training Program on Knowledge and Practice Regarding Developmental Care of the Neonate Among Nurses.
 
7. . 2547. การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต, 31 หน้า.
 
8. . 2547. การพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองในแรงงานนอกระบบ: กรณีแรงงานแกะสลักไม้ (ระยะที่ 1: สภาพการทำงานและสุขภาพ), เชียงใหม่.
 
9. . 2547. การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
 
10. . 2547. การลดปัจจัยเสี่ยงทางโภชนาการของการเกิดมะเร็งเต้านมในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม.
 
11. . 2547. การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการดูแลเด็กป่วยประจำวัน, เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 64 หน้า.
 
12. . 2547. ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้และปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย.
 
13. . 2547. ความเครียดจากบทบาทหน้าที่ การปรับแก้และปัจจัยทำนายภาวะสุขภาพของพยาบาล.
 
14. . 2547. ความรู้ และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 50 หน้า.
 
15. . 2547. ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านจุลชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
16. . 2547. ประสบการณ์ชีวิตในผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม.
 
17. . 2547. ผลของการพยาบาลระบบการสนับสนุนและให้ความรู้แก่มารดาทารกคลอดก่อนกำหนดต่อพฤติกรรมการดูแลของมารดาและผลลัพธ์สุขภาพของทารก*, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 140 หน้า.
 
18. . 2547. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม.
 
19. . 2547. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม .
 
20. . 2547. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม.
 
21. . 2547. ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมกำเนิดของสามีและเทคนิคการเจรจาต่อรองของภรรยา .
 
22. . 2547. พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่, 75 หน้า.
 
23. . 2547. รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินหลักสูตร การจัดการศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 80 หน้า.
 
24. . 2547. เรมวล นันท์ศุภวัฒน์,รัตนาวดี ชอนตะวัน,ทรียาพรรณ สุภามณี และ คัทลียา ศิริภัทรากูร.2547.การศึกษาการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่., ไทย, 77 หน้า.
 
25. . 2547. วณิชา พึ่งชมภู และ สมพร โล่สวัสดิ์กุล.2547. ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลที่ปฎิบัติงานในหอผู้ป่วยหนัก. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่., 94 หน้า.
 
26. . 2547. ศิริ พร สิงหเนตร ,ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา,รวิวัลย์ วงศ์ลือเกียรติ,ทรียาพรรณ สุภามณี,กุลวดี อภิชาติบุตร,คัทลียา ศิริภัทรากูรและอรอนงค์ วิชัยคำ.2547. ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบสัมมนาต่อพฤติกรรมการแสดงออกที่ เหมาะสมของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย, 29 หน้า.
 
27. . 2547. สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 67 หน้า.
 
28. . 2547. สมาพร โล่ห์สวัสดิ์กุล และ วณิชา พึ่งชมภู. 2547. ความต้องการของญาติผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤติ.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่., 75 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th