KPIs SAR บุคลากร งานวิจัย เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร นักศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ค้นหา เข้าระบบ  
 สารสนเทศ :
คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ หน่วยประสานงานศิษย์เก่า รายงานประจำปี E-Sarabun(เดิม) E-Sarabun(ใหม่) FON Web Portal CMU E-Mail FON KM การจัดการความรู้ในองค์กร FON eMeeting

   เอกสารวิชาการ
วารสาร
หนังสือ-ทั้งเล่ม
หนังสือ-บางบท
ตำรา-ทั้งเล่ม
ตำรา-บางบท
เอกสารเป็นบรรณาธิการ
บทความภายในคณะฯ
บทความในการประชุม
รายงานโครงการวิจัย
Thesis/Is


  เอกสารวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Report)

  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


ลำดับ เอกสาร
1. . 2005. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองในญาติผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม, 58 Page.
 
2. . 2005. สมรรถภาพทางกายของพนักงานโรงงานผักกระป๋องแปรรูป.
 
3. . 2005. อันตรายในการทำงานและปัญหาสุขภาพของผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า.
 
4. . 2548. ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยาของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 , คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 
5. . 2548. Panuthai, S., Pothiban, L., & Puengchompoo, W. (2005).The Impact of HIV/AIDS on Older Persons in Northern Thailand. Faculty of Nursing, Chiang Mai University, Thailand. supported by UNFPA., 116 หน้า.
 
6. . 2548. การทดสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 52 หน้า.
 
7. . 2548. การทดสอบคุณภาพของแบบวัดความสามารถเชิงจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 52 หน้า.
 
8. . 2548. การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2541-2547, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่/ไทย, 62 หน้า.
 
9. . 2548. การประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2547, เชียงใหม่, 82 หน้า.
 
10. . 2548. การประเมินสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2547.
 
11. . 2548. การศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กวัยรุ่น (A study of sexual identify among adolescents).
 
12. . 2548. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษา เรื่อง การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด.
 
13. . 2548. ความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลต่อการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยหลังจากสิ้นสุดกระบวนวิชาการฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 31 หน้า.
 
14. . 2548. ปัจจัยสังคมวัฒนธรรม สังคมเศรษฐกิจ และการเข้าถึงบริการสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพสตรีในวัยทำงาน ภาคเหนือ , เชียงใหม่, 128 หน้า.
 
15. . 2548. ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพยาบาลเด็กที่มีความผิดปกติระบบทางเดินอาหารต่อความรู้ของนักศึกษาพยาบาล, -, 91 หน้า.
 
16. . 2548. ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติการดูแลเด็กป่วยประจำวันของ นักศึกษาพยาบาล, เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 43 หน้า.
 
17. . 2548. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย, จังหวัดเชียงใหม่, 58 หน้า.
 
18. . 2548. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์, เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 89 หน้า.
 
19. . 2548. ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของอาจารย์กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 91 หน้า.
 
20. . 2548. เมธี พยอมยงค์, หรรษา เศรษฐบุปผาและ อร พยอมยงค์. (2548). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย (สกว) .
 
21. . 2548. ระบาดวิทยาของเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ในภาคเหนือของประเทศไทย, เชียงใหม่, 87 หน้า.
 
22. . 2548. วารุณี ฟองแก้ว, ปรีย์กมล รัชนกุล, ประคิณ สุจฉายา, พูนทรัพย์ โสภารัตน์, วณิชา พึ่งชมภู. 2548. การพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธ์: การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สนับสนุนโดยมูลนิธิฟอร์ด., 70 หน้า.
 
23. . 2548. ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ลินจง โปธิบาล, วณิชา พึ่งชมภู. 2548. ผลกระทบของการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , สนับสนุนโดย UNFPA, 102 หน้า.
 
24. . 2548. สำนักบริการวิชาการ. (2549). ความคาดหวังของชาวต่างประเทศต่อบริการทางการแพทย์และทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200, 116 หน้า.
 


  ปีการศึกษา  | 2560 | 2557 | 2556 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2526 | 2523 | 2499 | 2012 |


   
ระบบสารสนเทศนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.nurse.cmu.ac.th